คนเกิดทั้ง 7 วัน สวมแหวนนิ้วไหน ปังที่สุด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าวันเกิดของคุณ นั้นสวมแหวนนิ้วไหน แล้วจะปัง จะเฮง ที่สุด ไปดูกันเลยว่าวันเกิดในแต่ละวัน สวมนิ้วไหนปังที่สุด

เราสามารถทายนิสัยการใช้เงินได้จาก ลักษณะของมือ หากอย ากทราบว่าคนๆนั้นใช้เงินเปลือง ใช้ เงินเก่งหรือไม่นั้น ให้สังเกตที่ ร่อง หรือ ช่องว่างระหว่าง นิ้วกลางและนิ้วนา ( ดูมือซ้ายจะแม่นยำกว่า ) ถ้ามีร่องระยะห่างเยอะ แสดงว่าใช้เงินเปลืองมีเท่าไหร่ก็ใช้หมด

1 หากคุณเกิดวันอาทิตย์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนเกลี้ยงๆ อย่ างเช่น ทองคำ ทองคำขวา หรือหยก และให้สวมแหวนมือซ้าย นิ้วนาง หรือนิ้วกลาง ควรจะเป็นแหวนที่ทำจากทองแท้ เงินแท้หรือหยกถึงจะช่วยส่ งเสริ มพลังด้านดีๆ กิดความเจริญรุ่งเรือง แต่ไม่ควรสวม แหวนหล า ยวงในนิ้ว เดียว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่าย ๆ

2 หา กคุณเกิดวันจันทร์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เป็ นลักษณะบางๆ ควรให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือ นิ้วก้อย ลั กษณะแหวนควรจะเป็นแหวนที่มีลักษณะบางๆ เล็กๆ ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีคนรักคนเอ็นดู แต่ไม่ควรสว มแหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรอย่ างยิ่ง เพราะจะมีปัญหาด้ านความรัก

3 หากคุณเกิดวันอังคาร

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เน้นหัวแห วนเป็นหลัก หรือมีหัวแหวนใหญ่ มองเห็นชัด และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้ว กลาง นิ้วชี้ และนิ้วนางเท่านั้น ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อย จะทำให้อ่อนแอ ไม่ เข้มแข็ง ไม่มีแรงฮึด!!! ควรใส่หัวแหวน ใหญ่ๆ มองเห็นเด่นชัด และสามารถสวมแหวนซ้อนกันหล า ยวงในนิ้วเดียวกันได้ ไม่มีปัญหา

4 หากคุณเกิดวัน พุธ

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่พอดีกับนิ้ว ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เน้นที่เป็นลักษณะสีเขียวๆ จะยิ่งดี และควรใส่แหวนที่พอดีกับนิ้วไม่เล็กไม่ให ญ่เกินไป หรือจะเน้นที่เป็นลักษณะสีเขียวๆ ให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายควรสวมแห วนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะเสริมด้วยให้เฮง เป๊ะ ปังในทุก ๆ เรื่อ ง สามารถใส่แหวนซ้อนกันในนิ้วเดียวก็ได้ สวยๆ ชิคๆ

5 หากคุณเกิดวันพฤหัส บดี

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนขนาดใหญ่ หนา หรือเน้นที่เป็นลักษณะสีเห ลืองๆ ทองๆ และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมช าติอย่ าง ทองคำ เงิน หรือทองคำขาว พอดีกับนิ้ว ไม่เล็กจนเกินไป หัวแห วนควรทำด้วยอัญมณีที่มีประกาย ถึงจะช่วยส่ งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ควรสวม แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง และไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหล า ยวง

6 หา กคุณเกิดวันศุกร์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เป็นลักษณะคลื่นๆ เป็นสีน้ำเ งิน สีฟ้า ข้อห้าม ( สำหรับคนเกิดวันศุกร์เท่านั้น ) คือ ห้ามใส่แหวนหล า ยวงใน นิ้วเดียวกันเด็ดข า ด เพราะจะส่ งผลให้เกิดรักซ้อน และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ าย ที่ทำจาก ทองคำ เงิน

หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวนมีสีสัน สาวๆ จะสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ ไม่ควรสวม แหวนซ้อนกัน มากจนเกินไป เพราะจะมีปัญหาด้านความรัก หรือรักอิสระเกินไป

7 หากคุณเกิดวันเสาร์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนขนาดใหญ่ เน้นสีโทนม่วง และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่ทำด้วย ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีควา มพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่กว่านิดหน่อย หัวแ หวนเน้นสีโทนม่วงๆ ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนางไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหล า ยวง

ใส่แหวนเสริมดวง นิ้วไหนเสริมดวงด้านใด

นิ้วโป้ง

การสวมแหวนนิ้วโ ป้งข้างซ้าย บ่งบอ กถึง ความมั่นใจในตัวเอง บางคนมั่นใจมาก เผด็จการ คนที่ทำงานเ กี่ยวกับการใช้คำสั่ง ต้องสั่งคนเยอะๆ หากสวมแหวนนิ้วโป้ง จะช่วยเสริมดวง บารมี แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจจนเกินตัว อย ากจะลดความมั่ นใจที่มีมากเกินให้อยู่ในระดับสมดุล ให้ใส่แหวนที่นิ้งโป้งข้างขวาจะสามารถช่ วยได้

นิ้วชี้

นิ้วชี้ เป็นนิ้วที่บ่งบอ กถึง การมีเหตุมีผล เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้นำ เป็นใหญ่เป็นโตในหน้า ที่การงาน การใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายจะช่วยเสริมดวงเรื่องนี้ได้ และในทาง ตรงกันข้ามคนที่สวมแหวนนิ้วชี้ข้างขวา แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติต ามกฎระเบียบ ได้ดี

นิ้วกลาง

สำหรับนิ้วกลาง เป็นนิ้วของการตัดสิน นิ้วแห่งเหตุและผล คนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้าง ซ้าย มักจะต้องทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ คอยตัดสินใจ คอยจับผิดคนนั้นคนนี้ อยู่ตลอ ดเวลา แต่ในทางกลับกันคนที่สวมแหวนนิ้ว กลางข้างขวาจะเน้นเรื่องของอารมณ์ เช่น คนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ หรือถ้า ใครที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วกลางนิ้วนางเยอะ การสวมแหวนที่นิ้วกลางก็จะช่ว ยปิดช่องว่างระหว่างนิ้วได้ ไม่ให้เงินทองรั่วไหล

นิ้วนาง

คนที่สวมแหวนนิ้วน างข้างซ้าย จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ส่วนคนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างขวาจะเป็นคนที่อยู่กับกฏระเบียบยึดติดกับกฏกติกามากเกินไป

นิ้วก้อย

คนที่สวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้าย เหมาะมากกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรง โดยเฉพาะการพูด คนที่ทำงานเกี่ยวกับการ ข า ย เจรจา ติดต่อสื่อสาร หากสวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้าย จะช่วยส่ งเสริมให้คนเชื่อถือในคำพูดได้เป็นอย่ างดี แต่ถ้าหากใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดเยอะ ( เกรงว่าคนรอบข้างจะรำคาญเอาได้ ) ใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวาก็จะช่วยลดตรงนี้ได้เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.