คุณย ายวัย 86 ป่ ว ยติดเตีย ง โดนเรียกเก็บเบี้ ยคนชร า ย้อนหลังเกือบแส นบาท

 คุณย ายวัย 86 ป่ ว ยติดเตียง โดนเรียกเก็บเบี้ยคนชรา ย้อนหลังเกือบแสนบาท

บ้านเ ล ขที่ 40  อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นบ้านของ นางมาก ช่วยหลำ อายุ 86 ปี ป่ ว ยอัลไซเมอร์นอนติดเตียงมานานกว่า 4 ปี กำลังเดือดร้อนเนื่องจาก อบต.บ้านหลุม จ.สุโขทัย ได้มีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยคนชรา ย้อนหลังเป็นเวลาถึง 20 ปี รวมยอดเ งิ นพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 93,400 บาท

นางละมูล อินดี อายุ 67 ปี ลูกสาวคนโต เล่าว่า เมื่อปี 2543 น้องชายของตนคือ ร.ต.อนุรักษ์ ช่วยหลำ รับราชการทหารอยู่หน่วยทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี ได้เสี ย ชีว ิตขณะปฎิบัติหน้าที่ ทางกระทรวงกลาโหมได้ปูนบำเหน็จเป็นกรณีพิเศษ ทำให้แม่ได้รับเ งิ นบำเหน็จตกทอด เดือนละ 10,000 บาทมาตลอดต่อมาแม่ของตนก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ กระทั่งเดือน ต.ค.63 แม่ก็ไม่ได้รับเบี้ยคนชราอีกเลย จากนั้นเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านหลุม มาหาที่บ้าน แจ้งว่า ทางกรมบัญชีกลาง ขอเรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน ทั้ง ที่แม่เคยได้รับมาทุกเดือนโดยสุจริต และปัจจุบันก็กลายเป็นผู้ป่ ว ยติดเตียงมานานเกือบ 4 ปีแล้ว

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทาย าทได้รับเ งิ นเกินสิทธิหรือได้รับเ งิ นไปโดยไม่มีสิทธิ แม่ของตนมียอดเ งิ นที่จะต้องเรียกคืนจำนวน 93,400 บาท แต่หากไม่สามารถคืนเต็มจำนวนได้ ก็ให้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 คือ งวดแรกต้องจ่ายคืน 18,680 บาท ส่วนที่เหลืออีก 74,720 บาทนั้น ให้ผ่อนชำระคืนทุกเดือน ละ 1,245 บาท ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเ รื่ อ งดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะมีอาชีพเป็น ชาวนา จะหาเ งิ นที่ไหนมาใช้คืนให้

จากนั้นจึงปรึกษากับ  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำ อบต.บ้านหลุม ที่คอยมาดูแลอาการป่ ว ยของแม่ทุกวัน และร้องเรียนกับสื่อมวลชน ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองด้วยว่า ความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น เพราะทาง อบต.บ้านหลุม ไม่เคยออกมาสำรวจข้อมูลเลย ควรจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิ ดขึ้นด้วย จึงอย า กให้ อบต.บ้านหลุม ผ่อนผันการชำระเ งิ นคืน

ขอขอบคุณที่มาจาก khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published.