ค นเกิ ด 3 วั น นี้เ งิ นรุ่ง งา นรุ่ ง ทำอะไรก็จะร่ำร ว ย

ค นเกิ ด 3 วั น นี้เ งิ นรุ่ง งา นรุ่ ง ทำอะไรก็จะร่ำร ว ย

 

เ กิ ดในวันพุธกลางคืน

 

เด่นเ รื่ อ งการบริการ มีการชมจากลู กค้ าหรือผู้ใช้บริการอย่ างมากในสินค้ าของเราแต่แนะนำ

 

ร ะ วั ง เ รื่ อ งอารมณ์ของเราที่อาจจะขึ้นหรือว่าลงง่ายจนเกินไป

 

เ กิ ดในวันอาทิตย์

 

เด่นเ รื่ อ งการงานด้านต่างประเทศ มีการติดต่อทางด้านต่างประเทศเยอะขึ้นกำไร

 

ในส่วนของต่างประเทศเยอะขึ้น แต่แนะนำให้ร ะ วั งเ รื่องเอกสารสัญญา

 

เ กิ ดในวันเสาร์

 

เด่นเ รื่ อ งธุรกิจอาหาร ค้ าขายได้มากกว่าเดิม แต่ร ะ วั ง เ รื่ อ งความสะอาดให้มากในช่วงนี้อาจจะ

 

เกิ ดปั ญหา หรือข่าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสียงจากความสะอาดได้และอาจจะไม่คุ้ม หรือเสียแบรนด์ของคุณที่ทำมานานได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.