ดว งเฮง 4 ร าศี ช่วงนี้ทำอะไรก็ร ว ย ชีวิตรุ่งเรือง มีบ้ าน มีรถ

ดว งเฮง 4 ร าศี ช่วงนี้ทำอะไรก็ร ว ย ชีวิตรุ่งเรือง มีบ้ าน มีรถ

ราศีมังกร 15 ม.ค.-12 ก.พ.

ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่วุ่นวาย เพราะมีดาวมารว มตัวกัน ถึง 5 ดวง เดือนก.พ. นี้ จะ

ดีขึ้นแต่ต้อ งบอกก่อนว่าต้องหลังตรุษจีน ไปแล้วถึงจะดีขึ้น เรื่องของการเงิ นจะดีขึ้น

เงิ นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ บวกมากขึ้น การเงิ น ไม่ใช่โช คลาภ แต่เป็นเงิ นที่คุณรอคอยอยู่ จะมีเข้ามา

2. รา ศีเมษ 14 เม.ย.-14 พ.ค.

ข่าวดีหลังตรุษจีนนี้ คือเรื่องโช คลาภ และการ เงิ น ราศีเมษเป็นราศีที่ติดอันดับที่จะมีโช คในเดือ นก.พ. นี้

โดยเฉพาะกลางๆ เดือน อาจจะ ไม่ได้มีโช ค แต่จะเป็นการเคลี ยร์ห นี้สินได้ เรื่องวุ่นวาย

จุกจิกกวนใจการเงิ นทั้งหลายจะลดน้อยล ง คนที่ค้าขายก็อาจจะได้กำไรห งตรุษจีนด้วยเช่นเดียว กัน

3. รา ศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

รอลุ้นอย ากสละโสด เดือน นี้มีลุ้นอย่ างแน่นอน ข่าวดีเรื่อง การงาน การเงิ นนี้มีโอกาส

ได้ร่วมหุ้นได้ลงทุนใหม่ๆ มีข้อตกลงดีๆ ที่เกิ ดขึ้น ในเรื่องของคู่สัญญา

4. รา ศีตุล 18 ต.ค.-16 พ.ย.

รา ยจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะ ทั้งภายในบ้ าน ภายในครอบครัว และรา ยจ่ายยังคง

ต่อเนื่องจากเดือนม.ค. และบ างคนอาจจะถูก โกงต้องระวั ง บ างคนทำของมีค่าตกหล่นสูญหาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.