ด วงดีสวนกระแส 3 ร าศีดว งเฮง เตรียมรับโ ช คใหญ่ 60 ปีมีครั้งเดียว

ด วงดีสวนกระแส 3 ร าศีดว งเฮง เตรียมรับโ ช คใหญ่ 60 ปีมีครั้งเดียว

ด วงชะ ตา 12 ร าศีเดือน ก.พ. ร าศีที่จะมีข่า วดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนได้แก่ 3 ร าศี

อันดับ 1 ร าศีมัง กร ( 15 ม.ค.- 12 ก.พ. )
เ ค ยเตือ นดาวมาชุมนุมกันถึง 5 ด วง บางที 6 ด วง เดือน ก.พ. หลังตรุษจีนจะดีขึ้นเริ่มมีข่า วดีที่สุด
เรื่องการเ งิ น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บวกขึ้น ความก้าวหน้าหาเ งิ นทองได้เยอะขึ้น
เป็นเ งิ นที่รอคอย เรื่องงา นก็คลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน ปัญ หาอุปส รรคเรื่องวุ่นๆ พอตรุษจีนแล้วจะพบทางออกคำตอบที่ดี

อันดับ 2 ร าศีเ มษ ( 14 เม.ย. – 14 พ.ค. )
หลังตรุษจีนมีข่า วดีเรื่องโช คลาภการเ งิ น ติดอันดับร า ศีที่จะมีโช คเดือนก.พ.
โดยเฉพาะกลางเดือน ลองลุ้นดู บางคนอาจไม่ใช่ถู กรา งวั ล แต่การเ งิ นดีขึ้น เคลียร์ปัญ หาห นี้สิ นได้
เรื่องจุกจิกกวนใจทั้งการเ งิ นทั้งหลายจะค่อยๆลดน้อยลง ใครที่ค้าขา ยอยู่
อาจจะได้ผ ลตอบแทนผ ล กำไ รที่ดีเข้ามา และหลังได้เ งิ นได้โ ช ค
การแบ่งส่วนหนึ่งไปบ ริ จ า คให้มู ลนิธิการกุศ ลโร งพย าบ าลและตามวัดทั้งหลายเป็นสิ่งจำเป็น

อันดับ 3 ร าศีเม ถุน ( 15 มิ.ย. – 16 ก.ค. )
จะก้าวหน้าในชีวิ ตทั้งเรื่องการงา น เรื่องส่วนตัว ความรักก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
หลังตรุษจีนจังหวะด วงดาวจะมีข่าวดีทั้งเรื่องการงา น การเ งิ น และเรื่องส่วนตัว
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.