นักษั ต ร ต่อไปนี้ ที่มีบุ ญ วาสนาเก่าดี จะพาร ว ย

ปีเถาะ

 

การงาน : จะคิดหวังพึ่งพาคนอื่ น เป็นไปได้ย ากมาก มีแต่คนอื่ น จะมาหวัง พึ่งพา

 

เสียเอง ต้องขยันและลงมือทำงาน อย่างจริงจัง ไม่ต้องเกรงกลัว ต่ออุปส ร รคปั ญหา มากจนเกินไป หนทางแห่งความสำเร็จ เริ่มมีปรากฏ อย่างเด่นชัด

 

การเ งิ น : ไม่ต้องไปกังวลเ รื่ อ งเ งิ นทองให้มากจนเกินไป เพราะในเดือนนี้มี

 

โอกาสจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ทำไป อย่างคุ้มค่าแน่นอน โอกาสด้านการ เ สี่ ย ง ด วง การค้าขาย การทำกำไรจากธุ ร กิจ จะมีเข้ามา อย่างมากมาย

 

ความรัก : หากความรักที่เป็นอยู่ในเวลานี้ ไม่เป็นไปตามที่ ใจปรารถนา และหาก

 

ก่อให้เกิ ดความทุกข์ไม่สบายใจ มากจนเกินไป ก็ควร ตั ดสินใจปล่อยวางและควรใช้ชีวิตเพียงลำพังคนเดียวไปก่อน สักระยะ ไม่มีแฟนก็ไม่เดื อ ดร้อนกับชี วิ ต

 

การงาน : ในการทำงาน กับคนห มู่ มากนั้ นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการนำเสนอข้อมูลต่าง จะต้องพิจารณา อย่างรอบ โอกาสจะ

 

ประสบผลสำเร็จเป็นไปได้มาก การทำธุรกิจค้าขาย ก็จะได้ผลตอบรับ ที่ดีด้วย

การเ งิ น : ถือได้ว่าในเดือนนี้ด้านการเ งิ นจะมีความคล่องตัว มากยิ่งขึ้น ภาระค่า

 

ใช้จ่ายต่าง สามารถที่บริหารจัดการ ได้ลงตัว การทำธุรกิจค้าขายก็มีโอกาสจะได้ขยับขย ายกิจการออกไป จะได้รับการสนับสนุน จากลูกค้าเป็นอย่างดี

 

ความรัก : ควรให้ความใส่ใจกับคนในครอบครัว มากขึ้น ความสุขที่จะมีได้นั้นจะมาจากการได้รับกำลังใจจากคนในบ้าน โดยเฉพาะบิดา มารดาญาติผู้ใหญ่ต้องให้ความเคารพรัก และดูแลให้ดี ส่วนคนโสดมีโอกาส ได้เจอคนถูกใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.