ปภ.ประกาศ เ ตื อ น ภั ย 7 จว.

กรมป้องกันและบรร เทา สาธารณ ภั ย แจ้งเ ตื อ น ภั ย ประจำวันที่ 15 ต.ค. 7 จัง ห วั ด เฝ้า ระ วั ง น้ำ ท่ ว ม ฉั บ พลัน-น้ำป่า ไหล หลาก พื้นที่เฝ้า ระ วั ง น้ำ ล้น ตลิ่ง น้ำ ท่ ว ม ขัง

มื่อวันที่ 15 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรร เทา สาธารณ ภั ย DDPM รายงานการคาด การณ์และแจ้ง เ ตื อ น ภั ย ประจำวันที่ 15 ต.ค.64 พื้นที่เฝ้า ระ วั ง น้ำ ท่ ว ม ฉั บ พ ลั น และน้ำ ป่า ไ ห ล หลาก

ภาคกลาง ได้แก่ นครนา ยก (อ.เมืองฯ บ้านนา) ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ ประจันตคาม นาดี) สระแก้ว (อ.เมืองฯ) จันทบุรี (อ.เมืองฯ มะขาม ขลุง แห ล มสิงห์ เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน) ตราด (อ.เมืองฯ บ่อไร่ เขาสมิง แห ล มงอบ เกาะกูด)

ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (อ.พนม) ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์ สุขสำราญ) พั ง งา (อ.เมืองฯ กะปง ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง คุระบุรี)

พื้นที่เฝ้า ระ วั ง น้ำ ล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ภาคเหนือ ได้แก่ นครสวรรค์ (อ.เมืองฯ พยุหะคีรี โกรกพระ) เพชรบูรณ์ (อ.วังโป่ง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น (อ.แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านแฮด บ้านไผ่ เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) กาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย กมลาไสย ร่องคำ) ร้อยเอ็ด (อ.จังหาร เชียงขวัญ ธวัชบุรี โพธิ์ชัย เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง พนมไพร อาจสามารถ โพนทราย สุวรรณภูมิ)

ยโสธร (อ.เมืองฯ คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวัง) นครราชสีมา (อ.โนนสูง พิมาย คง ประทาย ชุมพวง เมืองยาง) บุรีรัมย์ (อ.สตึก ประโคนชัย คูเมือง) สุรินทร์ (อ.ชุมพลบุรี ท่าตูม รัตนบุรี) ศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ โพธิ์ศรีสุวรรณ บึงบูรพ์ ยางชุมน้อย ราษีไศล ศิลาลาด อุทุมพรพิสัย กันทรารมย์) อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ เขื่องใน ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์)

ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี (อ.เมืองฯ บ้านหมี่) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ สามโก้) พระนครศรีอยุธย า (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธย า บางไทร บางปะอิน นครหลวง บางปะหัน มหาราช บางซ้าย) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) นครปฐม (อ.นครชัยศรี) จันทบุรี (อ.ขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ เมืองฯ แหลมสิงห์) ตราด (อ.เขาสมิง เมืองฯ)

พื้นที่เฝ้า ระ วั งดิน ถ ล่ ม ภาคกลาง ได้แก่ จันทบุรี (อ.ขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ) ตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่)

พื้นที่เฝ้าระ วั งค ลื่ น ลมแรง ภาคกลาง ได้แก่ จันทบุรี ตราด

ภาคใต้ ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระ วั งและติดตามสถานการณ์ฝนตก หนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผล กระ ท บ จาก น้ำ ท่ ว ม ขั งระยะสั้น ๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำ ท่ ว ม ฉั บ พ ลั นและน้ำป่า ไหล หลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถ ล่ ม พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง

ระ วั งอัน ต ราย จากสัตว์ และแมลงมี พิ ษ อัน ต ราย จากกระ แส ไ ฟ ฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำ ไหลผ่านเส้นทาง สำหรับประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล ให้ระ วั งอัน ต รายจาก ค ลื่ น ลมแรง ชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภั ย ให้มีความพร้อมก่อนออกเดินเรือ และควรเดินเรือด้วยความระ มัด ระ วั ง ห ลี ก เ ลี่ ย ง การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *