ปีนักษัตร รับทรัพย์ชุดใหญ่ มีดวงเสี่ยงโชครางวัล เตรียมจับเงินก้อนโต

ปีขาล

ที่ผ่านมา ด ว ง ชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอดทำงาน เ ห มื อนจะดีจะดีจู่ ก็เกิดเบ า ะ แ ว้ งกับเพื่อนร่วมงานมี ศั ต รูในที่ทำงาน

มีคนแอบซุบซิบนิ น ท าเ รื่ อ งเราลับหลังมองหน้ากัน ไ ม่ ค่ อยติดทำให้ชีวิตท่านจมดิ่งมีแต่ค ว า มเ ค รียด ทำงานไม่มีความสุ ข

จนแทบไม่อย ากตื่นไป ทำ ง า นในทุก เช้า แต่ในช่วงกลางเดือนนี้เป็ น ต้ น ไปชีวิตของท่านจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ

เพื่อนที่ทำงานจะเข้าใจเ ร า มากขึ้น ศั ต รู ในที่ทำงานจะแพ้ภัย ตั ว เ องแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค

หากเจอคนขายล็อต เ ต อรี่รูปร่ า งผอมสูงมาเร่ขายล็อตเตอรี่ใบสุดท้า ย ใ ห้ รับไว้อย่าป ฎิ เ ส ธ

ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแ ส น เ อาเงินนั้นไปตั้งตัวปล ด ห นี้ ป ล ดสินได้เลย

 ปีมะเมีย

ที่ผ่านมา ด ว ง ชะตาของท่านจะมีปัญ ห า กับคู่ ค ร อ ง กับคนรักบ่อย แ ล ะ ถี่ขึ้นให้ร ะวั งเ รื่ อ งการใช้คำพู ด คำ จ า ที่ไม่ถนอมน้ำใจกัน

และการลงไม้ลง มื อ กั นแต่แม้ ด ว ง ความรักท่านจะไม่ ค่ อ ยดีแต่ ด ว ง โชคลาภท่านพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่ ง กั น เ ล ย ทีเดียว

หลังจากเดือนนี้เป็นต้น ไ ป จ ะได้รับโชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชคสูงแ น ะ ให้ลองซื้อลอตเตอรี่จากหญิงกลางคนอว บ ข า ว ต า มตลาดโต้รุ่ง

โดยให้แม่ค้าหยิบให้สักใ บ แ ล้ วที่เหลือท่านค่อยหยิบเอง ด ว ง ชะตาท่านมีเกณฑ์สูง ม า กที่จะถูกรางวัลหลายแสนบาท

จนถึงรางวัลใหญ่ ห ลั ก ล้ านเลยทีเดียว สามารถช่วยให้ท่านเริ่มต้นชีวิตใ ห ม่ ไ ด้ป ล ดหนี้ ป ล ดสินมีบ้านมีรถ

ปีระกา

ช่วงเวลาที่ ผ่ า นมา ด ว ง ชะตาของท่านมักถูกรุมเร้า ด้ ว ย ความเ ค รียด จากทั้งคนรักและญาติพีน้องทำให้รู้สึกหงุดห งิ ด

เครี ย ดและไม่โอเคกับชีวิตที่เป็นอยู่ต อ น นี้ ยิ่ งไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนเ รื่ อ งอากา ร ก็ ยิ่งเค รี ยด จิ ต ตกไปกันใหญ่แต่ห ลั ง จากนี้เป็นต้นไป

ชีวิตท่านจะเข้ า รู ปเข้า ร อ ย มากขึ้น หน้าที่การงานเจ้า น า ยจะขึ้นเงินเดือนให้ตำแ ห น่ งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้นค ว า มเ ครี ยดจะเริ่มลดน้อยลง

และ ด ว ง ท่านมี เ ก ณฑ์ได้ลาภ ล อ ย จากการ เ สี่ ย ง ด ว ง ลุ้นโชคจากการส่งฉ ล า กสิ น ค้าไปลุ้นโชคตามหน้าหนังสือพิ ม พ์

และตามรายการที วี จ ะ ได้รับรางวัลเป็นรางวัลมูลค่าหลักแส น ห ลั ก ล้ า นกันเลยทีเดียว

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.