ผู้ใช้ บัต รทอ งเฮ สปสช. มีมติเพิ่ มสิท ธิประโยชน์ 2 รายการ

ผู้ใช้บัตรทองเฮ สปสช. มีมติเพิ่มสิทธิประโยชน์อีก 2 รายการ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้สิทธ บัตรทอง เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 รายการ

1.การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง

การใช้เครื่องมือวัดเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นในเพื่อตรวจสอบการทำงานของเซลล์ประสาทว่าปกติหรือไม่ และการตรวจได้ยินระดับก้านสมองแบบคัดกรอง ทั้งนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ 30,434 คน ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายไว้ 12.33 ล้าน

2.การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมีปัญหาหูหนวก

สำหรับเด็กที่ผ่านการคัดกรองแล้วพบว่ามีปัญหาจริง คาดว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการรักษาราว 33 คน โดยระหว่างนี้ สปสช. อยู่ระหว่างการต่อร่องราคาค่าประสาทหูเทียมให้ต่ำกว่าชุดละ 600,000 บาททั้งนี้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิต หากมีความผิดปกติทางการได้ยินจะส่งผลกระทบโดยตรงกับพัฒนาการทั้งการพูด ภาษา การเข้าสังคม การเรียน ภาวะจิตใจขณะที่การศึกษาโครงการทะเบียนประสาทหูเทียมในเด็กแรกเกิดปกติ พบอัตราความพิกๅรทางการได้ยิน 1.7 ต่อเด็กแรกเกิด 1,000 คน ในจำนวนนี้ 1 ใน 3 ยังเป็นผู้พิกๅรทางการได้ยินระดับหูตึงรุนแรงถึงหูหนวก

แหล่งที่มา : kaijeaw.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.