พระบรมราชโองการประกาศ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง ให้คืนยศทุกสิ่ง ณ บัดนี้

พระบรมราชโองการประกาศ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง ให้คืนยศทุกสิ่ง ณ บัดนี้

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการว่าด้วย

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ

พิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์

กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ก็ขอให้ชาวไทยทุกคนหมดห่วงอย่าตื่นตกใจกับการบ้านเมือง ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสงบสุขและเจริญ

ที่มา:yugyim

Leave a Reply

Your email address will not be published.