ร่ว มอนุโม ทนาบุญ นุ่น – ต็อ ด บริจา ค 50 ล้า น ช่ว ยโร งพย าบา ลและทีมแพ ทย์

ร่ว มอนุโมทนาบุญ นุ่น – ต็อ ด บริจา ค 50 ล้า น ช่ว ยโร งพย าบา ลและทีมแพ ทย์

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติมอบเงิบ 50 ล้านบ าท เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลต่างๆ ที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่ ว ยจากการติดเชื้อcv-19 ทั้งนี้เนื่องจากเห็นชัดว่า บุคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้งการระบาดของโsคและดูแลรักษาผู้ป่ ว ย

ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย, Face Shield หรือชุด PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่ ว ยทั้งในส่วนของอาคารแรกรับและหอผู้ป่ ว ยcv-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิตผู้ป่ ว ย เช่น เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น เบื้องต้น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบเงิบบริจาคให้กับ 6 โรงพยาบาลหลักของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่ ว ยcv-19 โรงพยาบาลละ 5 ล้านบ าท

ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร

รวมทั้งได้มอบเงิบบริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ป่ ว ยcv-19 ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิบ 50 ล้านบ าทนอกจากนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่ ว ยและบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด และยืนยันที่จะมอบต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนรวมทั้งผู้ป่ ว ย

Leave a Reply

Your email address will not be published.