ร าศีดว งเฮง ด วงดี เตรียมรับโ ช คใหญ่  สวนกระแส 

ร าศีดว งเฮง ด วงดี เตรียมรับโ ช คใหญ่  สวนกระแส 

ร าศีเม ถุน ( 15 มิ.ย. – 16 ก.ค. )
จะก้าวหน้าในชีวิ ตทั้งเรื่องการงา น เรื่องส่วนตัว ความรักก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังตรุษจีนจังหวะด วงดาวจะมีข่าวดีทั้งเรื่องการงา น การเ งิ น และเรื่องส่วนตัว

 ร าศีมัง กร ( 15 ม.ค.- 12 ก.พ. )
เ ค ยเตือ นดาวมาชุมนุมกันถึง 5 ด วง บางที 6 ด วง เดือน ก.พ. หลังตรุษจีนจะดีขึ้นเริ่มมีข่า วดีที่สุดเรื่องการเ งิ น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บวกขึ้น ความก้าวหน้าหาเ งิ นทองได้เยอะขึ้นเป็นเ งิ นที่รอคอย เรื่องงา นก็คลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน ปัญ หาอุปส รรคเรื่องวุ่นๆ พอตรุษจีนแล้วจะพบทางออกคำตอบที่ดี

 ร าศีเ มษ ( 14 เม.ย. – 14 พ.ค. )
หลังตรุษจีนมีข่า วดีเรื่องโช คลาภการเ งิ น ติดอันดับร า ศีที่จะมีโช คเดือนก.พ.โดยเฉพาะกลางเดือน ลองลุ้นดู บางคนอาจไม่ใช่ถู กรา งวั ล แต่การเ งิ นดีขึ้น เคลียร์ปัญ หาห นี้สิ นได้เรื่องจุกจิกกวนใจทั้งการเ งิ นทั้งหลายจะค่อยๆลดน้อยลง ใครที่ค้าขา ยอยู่อาจจะได้ผ ลตอบแทนผ ล กำไ รที่ดีเข้ามา และหลังได้เ งิ นได้โ ช คการแบ่งส่วนหนึ่งไปบ ริ จ า คให้มู ลนิธิการกุศ ลโร งพย าบ าลและตามวัดทั้งหลายเป็นสิ่งจำเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published.