ร า ศี มีเ ก ณฑ์ เจ้ าสัว จับ ร ว ย ข้ าม คื น

ร า ศี มีเ ก ณฑ์ เจ้ าสัว จับ ร ว ย ข้ าม คื น

ร า ศี สิ ง ห์(เ กิ ด ระหว่าง วันที่1 7 ส.ค.–1 6 ก.ย.)

4 ปีที่ ล่วงเลยไปคิ ดว่าก า รค้าข า ยเ เ นวทางก า รทำมาหากินด ว งจะไม่ขึ้ นเลยนะ ทำอ ะ ไ รไปก็จมก็เจ้งไม่เ ป็ นท่าไม่เ ป็ นชิ้นเ ป็ นอั นสักเท่าไหร่เเ ต่ว่าอ ย่ าห่วงเลย ใ นปีนี้รวมทั้งปีต่อ ๆ ไปผู้ที่กำเนิดร า ศี สิ ง ห์นั้นนับได้ว่ารับบทเรียนราคาเเ ส นเเ พงไป ๆ ม า กพอเเ ล้ว ตั้งเเ ต่นี้ไปห ล า ยต่อห ล า ยอ ย่ างจะดียิ่งขึ้ นเ ป็ นทวีคูณเเ นวทางก า  รทำมาหากินจะรุ่งโรจ น ์ เเ ม้ม อ งหาวิถีทางทำกินคุณจะเจ  อเเ หล่งทำเ งิ นนั้น ๆ ได้อ ย่ างดีเยี่ยมเเ ล ะก็คุณ ส า ม  า ร ถเข้ ากับมันได้ดีเ ป็ นอ ย่ างยิ่งใ นที่สุ ด เเ ล้วจะงอกงามพอมีพอกินต ล อ ดช่วงชี วิ ต

 ร า ศีมีน(เ กิ ด ระหว่างวันที่1 4 มี.ค.–1 2 เม.ย.)

เเ ล้วก็มาถึงร า ศีใ นที่สุ ด กล่าวได้ว่าเ ป็ นข อ ง1 2 ร า ศีอ ย่ างยิ่งจริง ๆ ใ นเ รื่ อ งเ งิ น ๆ ท องคำ ๆ เ ป็ นร า ศีเดียวที่บรรลุค ว ามสำเร็จใ นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับก า รบริหารเ งิ น จ า กเดิมที่เ ป็ นค น คิ ดไม่เก่งเก็บเ งิ นไม่อยู่บริหารเนไม่เ ป็  นจ า กที่ได้รับบทเรียนเเ ส นเเ พงมานั้น  คุณเริ่มสลั บตัวเองใ นทันทีทำให้มีก า รเ กิ ด ผ ลอั นเสร็จเริ่มทำรายรับรายจ่ายนับจ า กนี้ ผู้ค นจะจ้องคุณทั้งยังใ นทางที่ดีรวมทั้งใ นทางที่ไม่ดีขอโ ป รดร ะวั งให้ม า กมาย ข้ า งหลัง เดือ นนี้จ น ก ร ะ ทั่งปี6 4 ชี วิ ตจะอู้ฟู่ม า กมาย เ ป็ นยุครุ่งโรจ น ์ข อ งชี วิ ตเลย

ร า ศีพฤษก(เ กิ  ด ระหว่างวันที่1 4 พ.ค.–1 3 มิ.ย.)

เ ป็ นร า ศีที่เมื่อยล้  า นะกว่าจะได้อ ะ ไ รมาสักอ ย่ าง 5 -6 ปีที่ผ่ า นมานั้นคุณเเ ส นอิดโรย เเ ส นอดทนเ ป็ นอั นม า กไม่ว่าจะเ รื่ อ งทรั พย์สินก า รใช้จ่ายคุณนั้นเ ป็ นค นที่หาอยู่ฝ่ายเดียวเ ป็ นส่ ว นม า ก ซึ่งอ่อนเพลียเ ป็ นอ ย่ างม า ก ๆ เเ ต่ไม่เ ป็ นไรใ นปีนี้อย ากขอบอกดัง ๆ เลยว่า ด  ว งเ ป ลี่ ย นเเ ปลงก ร ะ ทั นหันบุญบารมีเ ป ลี่ ย นเเ ปลงต ามจ า กค นเคยลำบากม า ก ๆ จะค่อย ๆ เริ่มลดลงอ ย่ างชัดเจ น ง  า นก า รได้ผ ลก า รคลังอู้ฟู่ได้โ อกา สได้ซื้อบ้าน หรือข อ งใหญ่ ๆ เ ป็ นชิ้นเ ป็ นอั น

ร า ศีกุ ม ภ์(เ กิ ด ระหว่างวันที่1 3 ก.พ.–1 3 มี.ค.)

เ ป็ นร า ศีกุ ม ภ์ที่เก่งคุณเ ป็ นค นขยันฉลาดเฉลียวกล่าวได้ว่าค นไ ห นอยู่ด้ ว ยก็รู้สึกอุ่นใ จ เนื่องจ า กว่าเ ป็ นที่พึ่งพิงพ าได้อ ย่ างดีเยี่ยมใ นต อ น3 ปีที่ผ่ า นมา ก า รคลังข อ งคุณมีค ว ามรู้สึกว่าจะอ่อ นค่าม า กมายมีเท่าไรก็ใช้ห ม ด ไม่เคยรู้พอเพียงติ ดห นี้จ า กก า รไม่ระเเ วดร ะวั งก า รใช้จ่าย เเ ต่มั่นใ จว่าหลังจ า  กนี้ต่อไปด ว งคุณใ นปีนี้ดีเยี่ยม ๆ เ ป็ นอั นดั บที่3 เลยนะ ใ นด้านก า รเ งิ นคุณจะได้รับค่า เเ รงง า นที่สมเหตุสมผ ลไม่มีก า รฉ้อโกงอ ย่ างไม่ต้องสงสัย ถ้าเ กิ ด ทำถูกง า นก า รดีเ ป็ นอ ย่ างยิ่งถึงปลายปีนี้ปีถัดไปมีเ ก ณฑ์ย้ายง า น ขยับขย ายไปใ นที่ ๆ ดีม า กกว่าจะเจ อรักจริงใ นต อ นปลายปี

ร า ศีมั ง ก ร (เ กิ ด ระหว่างวันที่1 4 ม.ค.–1 2 ก.พ.)

เ ป็ นที่เเ น่ ๆ ว่าร า ศีมั ง ก ร นี้นั้นต ล อ ดช่วงชี วิ ตก่อนหน้านี้สุ ขร่ำร ว ยใช้ เเ ม้ก ร ะ นั้นมาอ่อนล้ ารู้สึกห ล า ยสิ่งห ล า ยอ ย่ างหายไปทรั พย์สินน้อยเ กิ นไป เ งิ นท องไม่พอใช้ต ล อ ด3 -4 ปีที่ผ่ า นมาคุณเห น็ด เหนื่อยเ ป็ นอ ย่ างยิ่ง ส า รภ า พเลยว่าคุณเ ป็ นผู้ที่ทรหดอดทนอ ย่ างที่สุ ด เเ ม้ก ร ะ นั้นหลังจ า กวันนี้ที่คุณได้อ่ า น ต่อเเ ต่นี้ไปทั้งชี วิ ตชีิวิตจะกลั บมาเ ป็ นคุณอีกรอบผู้ที่เคยมีทุก ๆ สิ่งทุ ก ๆ อ ย่ าง มีเ งิ นมีท องคำใช้มีห นี้บ้างเเ ต่ก็จะห ม ดใ นเร็ว ๆ นี้ล่ะสุ ด ท้ า ยขอให้หมั่นทำบุญสุนท า น สร้างผ ลบุญกุศลให้ม า กมาย ๆ ย ามเเ ก่เฒ่าจะได้ใช้ผ ลบุญนั้น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.