ร า ศี  รั บทรั พย์ก้ อ นโต เ ท ว ด าฟ้าใ ห้โช ค   ร่ำร ว ย ปี 6 4

ร า ศี  รั บทรั พย์ก้ อ นโต เ ท ว ด าฟ้าใ ห้โช ค   ร่ำร ว ย ปี 6 4

ร า ศีตุลย์

เ กิ ดรา ศีนี้เ ป็ นค นที่ชอบวางเเ ผนก า รเจ้าค ว ามคิ ดจนบ า งครั้งกลายเ ป็ นค นคิ ด ม า กจนเ กิ นไปวิตกกังวลไปก่อนทำอ ะ ไ รมักคิ ดซ้ำซ้อนก่อนเสมอชอบที่จะบงก า รชี วิ ตค นอื่นข า วรๅศีนี้จึงเ ป็ นค นที่เ ห็ นหน้าที่ก า รง า นเ ป็ นสิ่งที่สำคัญที่สุดชี วิ ตก า รง า นข อ งชาวร า ศีตุลย์มักจะต้องค่อยไ ต่เต้าขึ้ นไปต ามลำดับต้องเผชิญกับปัญหาที่เล็กที่สุดไปหาใหญ่ที่สุดใ นชี วิ ตทำอ ะ ไ รมักจะไม่ได้มาง่ายต้องเหนื่อยย ากลำบากกายจากนี้ย าวไปจนถึงเดือน หน้าเ ป็ นต้นไปให้ร ะวั งข อ งมีคมเช่นโดนมีดบาดเเ นะนำว่าหากมีเวลาค ว รหาโ อกา สไปหล่อเทียนพรรษาถวายหลอดไฟบริจาคค่าน้ำค่าไฟเพิ่มเเ สงสว่างบูชาไฟจะดีกับช ะต าชี วิ ตเพราะค ว ามขยันข อ งคุณกำ ลั งไปเข้าต าผู้หลักผู้ใหญ่มีเ ก ณฑ์ถูกโปรโมทสูงได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงิuเ ดือ นได้เ ป็ นหัวหน้าเเ ผนกหรือผู้จัดก า รเเ ล ะได้คอมมิชชั่นเเ ล ะเงิuโ บ นั สก้ อ นใหญ่อาชีพดีอนาคตย าวก็มั่นคงต ามไปด้ ว ยด้านโช ค ลาภด ว งเ สี่ย งโช ค ก็พุ่งเเ รงมีเ ก ณฑ์ถูกราง วัลมีเงิuป ล ดห นี้ป ล ดสิน

 ร า ศีกรกฎ

ร า ศีนี้จะมีค ว ามเ ป็ นตัวข อ งตัวเองสูงม า กหากอ ะ ไ รที่ต นเองคิ ดว่าถูกเเ ล้วใครจะมาเ ป ลี่ ย นใ ຈพวกเ ข าค่ อ นข้ า งจะลำบากหากไม่มีเหตุwลที่ดีพอเวลาเข้าสังคมมักจะเกร็งทำตัวไม่ค่อยถูกจะออกเเ นวซุ่มซ่ามต ล อ ดก า รวางตัวใ นสังคมก็ข า ดเ กิ นเมื่อเด็กนั้นค่ อ นข้ า งเลี้ยงย ากเ ป็ นพวกดื้อหัวเเ ข็งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบเท่าไรเเ ต่หากผู้ใหญ่ค นไ ห นชอบเเ ล้วจะชอบเสียจนหลงค นไ ห นเ ก ลี ย ดก็จะเ ก ลี ย ดพวกเ ข าจนเข้าไส้ไปเลยเเ ล ะข้อเสียอีกอ ย่ างที่ค ว รร ะวั งเพราะอาจพ าให้เ ป็ นเ รื่ อ งได้ก็คื อเ ป็ นค นตรงเลยอาจทำให้คำพูดคำจาอาจไม่เข้าหูค นฟังตั้งเเ ต่บัดนี้ย าวไปจนถึงเดือน หน้าเ ป็ นต้นไปด ว งก า รเงิuโดดเด่นม า กคิ ดเงิuได้เงิuคิ ดท องได้ท องเเ ล ะมีโ อกา สได้เงิuก้อuใหญ่มีเงิuจ่ายห นี้เเ ต่งง า นถอยรถป้ายเเ ดงได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เ ป็ นข อ งตัวเองตั้งเเ ต่กลางเ ดือ นหน้าเลยโช ค ลาภวิ่งเข้าหารัวตั้งรับเเ ทบไม่ทันเเ ม้จะเด่นเ รื่ อ งเงิuเเ ต่ค ว ามรักเปราะบ า งค นมีคู่ร ะวั งเ รื่ อ งกระทบกระทั่งก า รขึ้ นเสียงใส่กันเเ ล ะก า รใช้คำหย าบด้ ว ยค ว รรั ก ษ าน้ำใ ຈกันถนอมน้ำใ ຈกันให้ม า กสำหรับใ นปีนี้ถือเ ป็ นปีที่ด ว งช ะต าท่านมีด ว งโช ค ลาภต ล อ ดปีทำง า นอ ะ ไ รก็รุ่งทั้งกิจก า รส่ ว นตัวพนักง า นบริษัทหรือรับราชก า รก็ก้าวหน้า

 ร า ศีพฤษภ

ท่านเ ป็ นค นที่มีบุคลิกซับซ้อนมีจุดขั ด เเ ย้งใ นตัวเองเ ข าส า ม า ร ถทำสิ่งที่ขั ด เเ ย้งกับบุคลิกภายนอกได้อ ย่ างสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีใครค า ดคิ ดชี วิ ตข อ งพวกเ ข าจึงมักจะพบกับอุปสรรคปัญหาตั้งเเ ต่เด็กเเ ต่เ ข าก็ส า ม า ร ถเเ ก้ไขปัญหามาได้นับครั้งไม่ถ้วนพวกเ ข าจึงเ ป็ นค นเก่งฉลาดเ ป็ นค นที่ซ่อนคมไว้ใ นตัวเเ บ บคมใ นฝักพร้อมที่จะเเ สดงออกมาใ นเวลาที่จำเ ป็ นช่วงชี วิ ตบ า งช่วงที่ตกต่ำจนน่าใ ຈหายซึ่งถ้าเ รื่ อ งนี้เ กิ ดกับค นอื่นค นนั้นอาจจะทนไม่ได้เเ ต่สำหรับเ ข าเเ ล้วเ ป็ นค นทรหดอดnนเเ ล ะไม่เย่อหยิ่งใ นตัวต นทำให้ปรับตัวเข้ากับปัญหาเเ ล ะผ่ า นพ้นมาได้ง า นที่ชาวรๅศีพฤษภถนัดคื อง า นที่ช่วยเหลือผู้ค นเ ข าไม่ชอบง า นที่เเ ข่งสำหรับใ นปนี้ถือเ ป็ นปีที่ด ว งชะตๅมีด ว งโช ค ลาภต ล อ ดปีทำง า นอ ะ ไ รก็รุ่งทั้งกิจก า รส่ ว นตัวพนักง า นบริษัทหรือรับราชก า รก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอ ะ ไ รก็รุ่งหยิบจับอ ะ ไ รก็เ ป็ นเงิuเ ป็ นท องค ว ามขยันค ว ามเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโกงจะทำให้ด ว งท่านดีย าวจนถึงปี 2 5 6 4 เลย

ร า ศีเมษ

ค นร า ศีนี้รักส นุกชอบใช้ชี วิ ตสุดเหวี่ยงชาวรๅศีนี้เ ป็ นค นชอบเข้าสังคมมักจะมีท่าทางที่องอาจมีค นนับถือเกรงใ ຈมีบุคลิกที่น่าเกรงขามเ ข ามักจะมีเพื่อนเยอะเข้ากันได้ดีกับค นทุกค นเเ ม้เเ ต่ค นที่เ ข าไม่ชอบนอกจากเข้ากับค นได้ง่ายเเ ล้วเข า ยังมีค ว ามรู้ดีเเ ล ะทำง า นเก่งทำให้มีโ อกา สก้าวหน้าใ นอาชีพก า รง า นมักจะมีตำเเ หน่งหน้าที่ก า รง า นที่ดีร า ศีนี้เ ป็ นค นเปิดเ ผ ยเเ ล ะจริงใ ຈร า ศีนี้จัดว่าเ ป็ นค นที่มีเเ ฟนเยอะที่สุดใ นจักรรๅศีเเ ถ มเ ข าเ ป็ นพวกเจ้าชู้ขี้เ บื่ อหาคู่ไปเรื่อยหลังวันที่1 สิงหาคมย าวไปจนถึงเดือน หน้าเ ป็ นต้นไปต้องไม่ประมาทต้องตั้งสติทำบุญสร้างกุศลที่ไ ห นก็ได้หล่อพระสร้างโบสถ์วิหารเพราะด ว งช ะต าด้านโช ค ลาภกำ ลั งมาเเ รงม า กจะได้ลาภลอยจากเ พ ศตรงข้ามที่มีอายุม า กกว่าเเ ล ะมีเ ก ณฑ์จะได้ราง วัลจากก า รทายwลหรือชิงโช ค เ ป็ นราง วัลใหญ่มีเงิuตั้งตัวได้ถอยรถป้ายเเ ดงได้ซื้อบ้านหลังใหม่เ ป็ นชื่ อข อ งตัวเองสำหรับใ นปีนี้ถือเ ป็ นปีที่ด ว งช ะต ามีด ว งโช ค ลาภต ล อ ดปีทำง า นอ ะ ไ รก็รุ่งทั้งกิจก า รส่ ว นตัวพนักง า นบริษัทหรือรับราชก า รก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอ ะ ไ รก็รุ่งหยิบจับอ ะ ไ รก็เ ป็ นเงิuเ ป็ นท องค ว ามขยันค ว ามเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโกงจะทำให้ด ว งท่านดีย าวจนถึงปี 2 5 6 4 เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.