ลักษณะของผู้หญิงมีบุ ญมา ก มีเงิน มีทอง วา สน าดี ร่ำรว ย

ลักษณะของผู้หญิงมีบุ ญมา ก มีเงิน มีทอง วา สน าดี ร่ำรว ย

1 รอได้ คอยได้ เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็นคนที่มีความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญที่มีมา ไม่ใจร้อน เห็นถึงจังหวะและโอกาสที่เข้ามาของชีวิต

2 อดได้ ทนได้ เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานในด้านของความเข้มแข็ง ทำให้มีความอดทน มีความคิดไม่หวั่นไหวต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามา เห็นถึงความสำเร็จมาจากความอดทน และมีความอดทนที่มีความสุข

3 สงบได้ เย็นได้ เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็นคนที่มีความสงบ มีความเย็นได้ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนรู้สึกวุ่นวายหรือกระวนใจ ถึงจะตกอยู่ในกับเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็ทำใจได้ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

4 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็น ความรู้ เป็นผู้ที่มีความรู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยให้ตัวเองตกไปกับกระแสอารมณ์ในขณะนั้น มีจิตใจที่อิสระอยู่เต็มที่ในทุกวันทุกเวลา

5 ปล่อยได้ วางได้ เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็น คนที่รู้จักการปล่อยวาง ไม่เป็นคนที่แบกรับทุกอย่างที่ขวางหน้าเข้ามาคิดเข้ามาเก็บเอาไว้ รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติด กับสิ่งที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยก ลั ว เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็น ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาจะมีความมั่นใจ มีความคิดที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่น

7 ไม่จำเป็นต้องบ่น เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็น ผู้ที่มีปัญญา ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจถึงระดับวาสนาของตนเองและผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจไปทุกอย่าง

8 ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็น ความสะอาด ความสว่างและความสงบ เป็นพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจ ไม่คิดฟุ้งซ่านไม่เก็บมาคิดให้เป็นทุ ก ข์ ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

9 ไม่คิดทำสิ่งที่ไม่ดี เมื่อเกิดมามีบุญ ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็น ตัวควบคุมการบริหารจั ด การ ทำให้เกิดความก ลั วและความละอายต่อบ า ป รู้จักผิดชอบ อะไรดีอะไรไม่ดี เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อครอบครัว ต่อตัวเรา ต่อสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.