ลํ า บ า ก ม า ห ล า ย ปี 6 ร า ศี โ ช ค ล า ภ เ ด่ น มี เ ก ณ ฑ์ ร ว ย

ลํ า บ า ก ม า ห ล า ย ปี 6 ร า ศี โ ช ค ล า ภ เ ด่ น มี เ ก ณ ฑ์ ร ว ย

ด ว ง เจ้าสัวจับ 6 ร า ศีโ ช ค ล าภเด่นมีเก ณ ฑ์ร ว ย จากลําบากมาหลายปี

ผู้ที่เ กิ ดร า ศีธนู
ด ว งการเ งิ นชาวร า ศี ธนูในปี 64 เรื่องของการเ งิ นถือว่าเป็นไฮไลต์สําคัญของปีนี้
จังหวะด ว งมีความปัง รา ยได้คึกคักมีโอกาสได้รับเ งิ นก้อนจากการทํางานบางอย่าง
และสามารถบริหารจัดการห นี้สิ้นได้ดี และพลิกฟื้นการเ งิ นให้ กลับมาดีขึ้น

ผู้ที่เ กิ ดร า ศี มังกร
ด ว งการเ งิ นชาวร า ศี มังกรเรื่องการเ งิ นปีนี้ จะมีรา ย ได้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามาจากหลายแหล่งแถมยังม็ด วงโช คล าภ
ที่โดดเด่น มีโอกาสได้เ งิ นได้โชคจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน
แต่ด้วยด ว งชะตาในปีนี้จะมีโอกาสลงทุ นหลายอย่าง ถ้าบริหารจัดการเ งิ นท องไม่ดีอาจจะทําให้เสียเ งิ นออกไปได้ตลอดทั้งปี เช่นกัน

ผู้ที่เ กิ ดร า ศี มีน
ด ว งการเ งิ นชาวร า ศีมีน เรื่องการเ งิ น ปีนี้จะมีโอกาสได้ทั้งเ งิ นท องและโช คล าภเข้ามา
ในหลายช่วงเวลาของปีค้ าขา ยดีมีกํ าไรดี มีสภาพทางการเ งิ นที่มั่นคงสดใสมากขึ้น
สําหรับคนที่ชอบเสี่ ยงชอบลงทุนเสี่ยงๆปีนี้ด วงเฮง แต่อย่าเสี่ยงจนเกินกําลังตัวเองจะดีที่สุด

ผู้ที่เ กิ ดราศ์กันย์
ด ว งการเ งิ นชาวร า ศีกันย์ ปีนี้จะสามารถบริหารจัดการห นี้สินได้ดี ปลดห นี้ได้ เพราะจังหวะด วงรา ยได้ค่อนข้างดี
มีช่องทางหารา ยได้เข้ามาได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีต วงโช ค ล าภที่โดดเด่น ส่วนรายจ่ ายมีเก ณ ฑ์เสียเ งิ น
กับเรื่องอสังหาริมทรั พย์หรือการขยับขยายที่อยู่อาศัย คงต้องบริหารจัดการให้ดี

ผู้ที่เกิตร ศึกุมภ์
ด ว งการเ งิ นชาวร ศึกุมภ์ ร ายไ ด้เ งิ นท อ งในปีนี้จัดว่าคึกคัก มีช่องทางหาเ งิ นสร้างร าย ได้หลายช่องทาง
มีโอกาสจับเ งิ นก้อนใหญ่ สําหรับรายจ่าย มีเก ณ ฑ์เสียเ งิ นกับรายจ่ ายในครอบครัว
ขยับขยายที่อยู่อาศัยและการใช้จ่ ายส่วนตัว แต่บางครั้งใช้เ งิ นตามใจตัวเองจะเป็นปัญหาสําคัญ

ผู้ที่เ กิ ดร าศีพิจิก
ด ว งการเ งิ นชาวร า ศีพิจิก รา ยไ ด้นั้นถือว่าดี ปับปั๊บรับโชคมีเซอร์ไพรส์ทางการเ งิ นเข้ามา
สําหรับคนที่ชอบลงทุ นที่มีความเสี่ ยงจังหวะด วงมีความเฮ ง แต่ต้องรู้จักประมาณตัวเองด้วย
ถ้าได้ผ ลกําไ รที่น่าพอใจแล้ว ควรหยุดทันที่ไม่เช่นนั้นอาจทําให้พลิกผันกลายเป็นปัญหาติดลบเ กิ ดขึ้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.