สุดยอดพ ระคาถ าเรียกโช คเรียกทรั พย์  ที่แม่ชีบุญเรือ น ได้มาจากพระอิ นทร์ ท่องก่อนนอน

สุดยอดพระคาถาเรียกโชคเรียกทรัพย์  ที่แม่ชีบุญเรือน ได้มาจากพระอินทร์ ท่องก่อนนอน

คาถาพระฉิมพลี (คาถาพระสีวลี)

“ตั้งนะโมฯ ๓ จบ” แล้วว่า

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม”

ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ ฯ

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา  อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

Leave a Reply

Your email address will not be published.