หนุ่มน้อย ทำงานหาเ งิ นเรี ยนเอง ไม่ย่อท้ อต่อโช คชะตา แม้เกิ ดมาไม่มีแขน 

หนุ่มน้อย ทำงานหาเ งิ นเรี ยนเอง ไม่ย่อท้ อต่อโช คชะตา แม้เกิ ดมาไม่มีแขน 

หนุ่มน้อย ผู้ไม่เคยโท ษ โช คชะตา แม้ว่าเขาเกิ ดมา ไม่มีแข น แต่สามารถหาร ายได้พิเศ ษ ช่วยครอบครัวได้ “น้องทาม” นายวร ร ธนะ คำอินทร์ อายุ 17 ปี ใช้เท้าวาดภาพ ร ะบายสีข า ยออนไลน์ แบ่งเบาภ า ระครอบครัว

แม่ของน้องทามเล่าว่า น้องเป็นเด็กเลี้ ย งง่าย ช่ วยเหลืองานบ้าน ได้หลายอย่าง แต่ก็ยังกังว ลเ รื่ อ งอนานตของน้อง ในช่ วงที่ตนเ ลิกกับสามี ทำให้ข าดเสาหลัก ของครอบครัวไป ร้านอาหารตามสั่ งที่เปิ ดก็ต้องปิด เพราะมีโ ค วิ ด โช คดี ที่น้องทามแบ่งเบ าค่าใช้จ่ ายได้

น้องทามบอกว่า ตนอย า กเป็นจิ ต รกร อย า กนำรูปวาดมาข ยย หาเงิ นช่ วยแม่และเก็ บไว้ เป็นทุนการศึ กษา โดยช่วงนี้มีผู้สนใจ ถุงผ้าที่น้องว าดและ สั่ งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่สนใจ ติอต่อสอบถามได้ ที่เฟ ซ บุ๊ก แม่น้องเท่ห์กะน้องทาม คำอินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.