หลวงพ่อจรัญ เผยทำแบบนี้ ชีวิตมีแต่คำว่าร ว ย ไม่มีตกอับ สาธุไปด้วยกันนะ

หลวงพ่อจรัญ เผยทำตามนี้ชีวิตมีแต่ร ว ย ไม่มีตกอับ สาธุไปด้วยกันนะ

ใส่บาตรถูกวิธีจะช่วยลดก ร ร ม ตั ดเวร ชีวิตจะไม่ตกอับ หลวงพ่อจรัญท่านบอกไว้ หลายคนพอด ว งตก ชีวิต แ ย่ก็ไปไหว้พระไปอาบน้ำมนต์ อาจจะดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้าง แต่วิธีนี้ชีวิตไม่มีตกต่ำแน่นอน

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง

ให้ขอขมาก ร ร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเวรศัตรูห มู ่มารห มู ่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ให้ข า ดจากกัน

หลังใส่บาตรเสร็จ ทุกครั้งให้ตั้ง นะโม 3 จบ

จากนั้นแล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พ ร ะ สั ม ม าสัมพุทธเจ้า 5 พ ร ะ อ งค์ ขอให้ทุกพ ร ะอ ง ค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเ รื่ อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิ ดสภาวะธรรมต า ม บุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

ขออุทิศให้ เจ้าก ร ร ม นายเวร ทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูห มู ่มารห มู ่พาลทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ข า ดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุน ข้าพเจ้า

ถ้ า ทำ บุ ญ ด้วยข้าวสา รเป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอ ธิษฐานว่าจ า ก ผ ล บุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำร ว ย เหมือนเมล็ดข้าวส า ร เม็ดทราย ดิน เจ้าก รรมนายเว รต า ม เ มล็ดข้าวส า ร ตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิก รรม หลุดข า ดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ข อ ให้ ข้ า พเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

ค ว ร สวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบ

ในบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง จริง จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ มีเวลาขอให้ไปป ฏิ บั ติ ธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิ ดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มาก มาก วันละ 10 – 30 ครั้งก าร แผ่เ มตตาที่เห็นผลนั้น ทานพ ร ะ ธ ร รมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้ า จ ะ ก รวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้าก รรมนายเวรจะหาย 100 เท่า

เ ว ล า ที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้งน อ ก จากบุญที่เกี่ยวกับพ ร ะ พุท ธ ศ า ส น า ก า ร ใส่บาตร การถือศี ล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรมก า ร ใ ห้ ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพ ร ะ

ที่มา : kasetpost

Leave a Reply

Your email address will not be published.