หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า น 5 นาที เพิ่มศิริมงคล

หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า น 5 นาที เพิ่มศิริมงคล

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง

ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร

จะด้วย ก า ยว า จ า ใ จ ก็ ดี

ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแ ก่ ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ ดตาม

มาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว

ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ อ น

คำอ ธิษฐ านคำสาบานที่จะติ ดต ามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่

ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน

บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติ

อุปสรรคใด โ ร คภั ยใด ขอให้มล าย สิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ ล ก

ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ า ท

ความอ า ฆ าตและคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ

ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ งของปวงชนของ

เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจให้

อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและแ ก่ทุกคน

ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก

ความตั้งใจอ ย่า ง นี้ ทำให้ใจของเราสงบ

และเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข

ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่า

เมื่อใดใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รู

Leave a Reply

Your email address will not be published.