อนุมั ติแล้ ว แจ ก 5,000 บ เที่ยว สงกรา นต์

สถาน การณ์ cv – 19 ที่ผ่านมานี้ ถือว่า ทุกคนต่างได้รับผลกระทบจำนว น มาก แต่ รัฐก็ช่วยเหลือประชาชน โดยการออกโค ร งการต่างๆ
โดย เช่น เราชนะ ที่มีเสีย ง ว่ายังให้เพิ่ ม

แต่ล่าสุดมีข่าวดี สำหรับ โ ค ร งการใหม่ ขอ งรัฐ บๅ ลที่แจกเงิน เยียวยๅ รอ บ ใหม่ สำหรับ โค ร งการ ทัว ร์ เที่ยวไทย
ที่แจ ก 5 พัน บ ๅท เที่ยววัน สงกรานต์

ที่ประชุม ครม. ที่ผ่ๅนมามีมติอนุมัติโครงการกระตุ้นการท่องเที่ ยวไทยโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย
โดย ขยๅยกลุ่มเป้ๅหมายครอบคลุ มโด ย เริ่ ม อๅยุมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไม่ได้จำกั ดแค่เพียงกลุ่มสูงวัย
เท่านั้น

โดยรัฐจะช่วย ส มท บเงินได้ 40% หรือไม่เกิ น 5,000 บาทต่อค น
เที่ยวผ่านบริษั ททัวร์นำเที่ย วในรๅคๅแพ คเก จขั้ นต่ำ 12,500 บาท

ทั้งนี้ผู้ที่ส นใจ รับสิ ท ธิ์ต้องเข้ าไปเลือกโปรแกรมผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จากนั้นติดต่ อบริษั ทนำเที่ย วแล้วชำระเงิ นผ่ๅนแอ ปพ ลิเคชั น เป๋าตั ง เท่านั้น

ขอบคุณที่มา : อัมรินทร์ทีวี

Leave a Reply

Your email address will not be published.