เกิด 3 วั น นี้หยิ บจั บอะไรเป็นเงินเป็นทอ ง  ดว งเรีย กเงินเรีย กทอ ง ทำอะไรก็รว ย 

เกิด 3 วั น นี้หยิ บจั บอะไรเป็นเงินเป็นทอ ง  ดว งเรีย กเงินเรีย กทอ ง ทำอะไรก็รว ย 

วันเสาร์

เด่นเรื่องธุรกิจอาหาร ค้าขายได้มากกว่าเดิม แต่ระวัง เรื่องความสะอาดให้มากในช่วงนี้อาจจะเกิ ดปัญหา หรือข่าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสียงจากความสะอาดได้และอาจจะไม่คุ้ม หรือเสียแบรนด์ของคุณที่ทำมานานได้

วันพุธกลางคืน

เด่นเรื่องการบริการ มีการชมจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอย่างมากในสินค้าของเราแต่แนะนำ ร ะ วั ง เ รื่ อ งอารมณ์ของเราที่อาจจะขึ้นหรือว่าลงง่ายจนเกินไป

วันอาทิตย์

เด่นเรื่องการงานด้านต่างประเทศ มีการติดต่อทางด้านต่างประเทศเยอะขึ้นกำไรในส่วนของต่างประเทศเยอะขึ้น แต่แนะนำให้ร ะ วั งเ รื่องเอกสารสัญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published.