เดือนเ กิ ด ร ว ยจนค นต้อ งอิ จฉ า ล่ำซำ ด ว งหนูต กถั งข้า วส า ร

เดือนเ กิ ด ร ว ยจนค นต้อ งอิ จฉ า ล่ำซำ ด ว งหนูต กถั งข้า วส า ร

 เ กิ ดเดือนมีนาคม

ท่านใดที่เ กิ ดเดือนมีนาคมด ว งช ะต ากำ ลั งรุ่งพุ่งสุดขีดฮอตจนปรอทแตกจะมีโช ค ลาภก้ อ นใหญ่ช่วงทำอะไรก็จะมีแต่ดีกับดีสมหวังสมปรารถนาได้เ งิ นเ ต็ มเม็ดเ ต็ มหน่วยมีเ งิ นใช้ไม่ข า ดมือเ งิ นท องไหลมาเทมาเ ห มื อ นสายน้ำยังมีเ ก ณฑ์ได้รับทรั พย์ก้ อ นโตจากซื้อหวยซื้อเ ล ขมีเ ก ณฑ์ถูกราง วัลใหญ่หน้าที่ก า รง า นเจ ริ ญก้าวหน้าผู้ใหญ่เมต าเอ็นดูได้รับก า รพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งร ว ย ๆ เ ฮง ๆ ย าวไปถึงสิ้นปี

 เ กิ ดเดือนกันย ายน

ท่านใดที่เ กิ ดเดือนกันย ายนช่วงด ว งดาวประจำเดือนเ กิ ดโ คจรไปพบแสงสว่างทำให้ด ว งช ะต าข อ งท่านจะโดดเด่นใ นทุก ๆ ด้านทั้งหน้าที่ก า รง า นมีลูกน้องบริวารแวดล้อมคอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านก า รเ งิ นจะมีเข้ามาม า กมายให้ใช้จ่ายแบบสบายที่เคยขัดส นก็จะค่อย ๆ ดีขึ้ นพลิกกลั บแบบหน้ามือเ ป็ นหลังมือเลยทีเดียวด ว งโช ค ลาภก็มีเข้ามามีโ อกา สได้เ งิ นก้ อ นใหญ่จะก า รเ สี่ย งโช ค สมหวังสมปรารถนามีบ้านมีรถอ ย่ างที่ต้องก า รใครที่มีห นี้สินก็จะได้ป ล ดห นี้กันคราวหล ะ

 เ กิ ดเดือนกรกฎาคม

ท่านใดที่เ กิ ดเดือนกรกฎาคมด ว งช ะต าข อ งคุณใ นช่วงจะพบแต่ค ว ามเจ ริ ญก้าวหน้ามีค นคอยช่วยเหลือส นับส นุนมีผู้ใหญ่ใ จดีมาคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนด ว งดีแบบสุด ๆ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครคิ ดร้ า ยก็จะแพ้ภัยต นเองด้านก า รง า นก็กำ ลั งรุ่งมีโ อกา สได้ปรับขึ้ นเ งิ นเดือนได้โ บ นั สก า รเ งิ นดีใช้จ่ายคล่องมือแล ะมีมาให้ใช้แบบไม่ข า ดมือโช ค จากก า รเ สี่ย งด ว งโดดเด่นมีเ ก ณฑ์ถูกหวยราง วัลใหญ่

 เ กิ ดเดือนพฤศจิกายน

ท่านใดที่เ กิ ดเดือนพฤศจิกายนด ว งด้านก า รเ งิ นโดดเด่นสุด ๆ มีเ งิ นท องไหลเข้ากระเป๋าแบบง่าย ๆ หยิบจับทำอะไรก็ร ว ยสมหวังสมปรารถนาใ นทุก ๆ เ รื่ อ งแ ถ มใ นเดือนยังมีด ว งด้านก า รเ สี่ย งโช ค มีเ ก ณฑ์ถูกหวยร ว ยเบอร์ได้จับเ งิ นหลักแส นหลักล้ า นเ งิ นเข้าจนกระเป๋าตุงกลางปีคุณจะได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโ บ นั สก้ อ นโตก า รเ งิ นคล่องมือแบบสุด ๆ เหลือกินเหลือใช้แล ะยังมีมีเ งิ นเหลือเก็บอีกด้วยถ้า

 เ กิ ดเดือนพฤษภาคม

ท่านใดที่เ กิ ดเดือนพฤษภาคมด ว งช ะต าโดดเด่นด้านก า รง า นแล ะก า รเ งิ นจะมีรายได้เข้ามาห ล า ยทางนั่งรับทรั พย์เก็บกันจนกระเป๋าตุงด ว งด้านก า รเ สี่ย งโช ค ก็มาแรงแซงทางโ ค้งเช่นเดียวกันด ว งกำ ลั งดีแบบสุด ๆ มือกำ ลั งขึ้ นหยิบจับอะไรเ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องลองเ สี่ย งโช ค สักใบสองใบอาจมีโ อกา สถูกราง วัลใหญ่มีเ งิ นซื้อบ้านซื้อรถเหลือกินเหลือเก็บหน้าที่ก า รง า นจริญรุ่งเรืองใครที่ทำมาค้าข า ยรายได้ดีม า ก ๆ มีค นอุดหนุนข า ยดีเ ป็ นเทน้ำเทท่าเตรียมวางแผนเก็บเ งิ นไว้ได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.