เตรียมรับมือให้ดี อาชีพ ที่อาจจะหายไปในอนาคต 

เตรียมรับมือให้ดี อาชีพ ที่อาจจะหายไปในอนาคต 

พนักงานธนาคาร

เพราะการทำธุรก ร ร มทางการเ งิ นอ ย่ า งการฝากถอนโอนจ่ายต่างสามารถทำได้ผ่ า นแอพพลิเคชั่น ทั้งสะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจเช็คย้อนหลังรวมทั้งเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ ทำให้การเดินทางไปธนาคารอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป ธนาคารอาจเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ทั้งหมดซึ่งจะมีผลกระทบต่อพนักงานธนาคารอ ย่ างแน่นอน

 แรงงานฝ่ายผลิต

เพราะเทคโนโลยี AI สามารถที่จะทำงานตามคำสั่งได้และจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์ทั้งหมด

น า ย ห น้ า ทัว ร์

เพราะการมีอินเตอร์เน็ตที่สามารถค้นห้าข้อมูลการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักและเ รื่ อ งราวต่างได้เอง ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมหาข้อมูลเองและเดินทางท่องเที่ยวตามที่ตัวเองสนใจอ ย่ างอิสระโดยไม่ต้องอาศัยผู้นำทัวร์หรือบริษัทนายหน้าทัวร์อีกต่อไป

พนักงานสิ่งพิมพ์

ในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้านี้ หนังสือหรือการใช้กระดาษจะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอีบุคแทน เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาจะรองรับและทำหน้าที่แทนหนังสือเล่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนิตย ส า รต่าง ๆ จะออกมาในรูปแบบของดิจิตอล

ผู้ปร ะก า ศ ข่ า ว

การประกาศข่าวจะมีการใช้หุ่นยนต์ที่มีต้นทุนในการทำงานต่ำกว่าการจ้างคน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอข่าวทางโทรทัศน์หรือในช่องทางต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต จะถูกแทนที่ด้วย A I ทั้งหมด

 พนัก งา น ข า ย

การซื้อของผ่ า นระบบออนไลน์ทั้งการเลือกสินค้า การสอบถามข้อมูล และการชำระค่าสินค้าจะกลายเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.