เตือน พ่ อค้า แ ม่ขา ย  ฉ ว ย โอกา ส ขึ้ น ร าค ามีโ ท ษหนัก โคร งกา รเราช นะ

เตือน พ่ อค้าแม่ขา ย  ฉ ว ย โอกา สขึ้ น ร าค ามีโ ท ษหนัก โคร งกา รเราช นะ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ฉวยโอกาสปรับ ขึ้ น ราคาสินค้า โดยไม่มีสาเหตุ ทำให้ประชาชนไ ด้รับความเดื อ ดร้อน กรมการค้าภายใน จึงให้เจ้าหน้าที่เร่งออกตรวจสอบร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมได้ประสาน ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบด้วยเช่นกัน โดยได้เน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้าย แสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉ ว ยโอกาส ปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสิ น ค้าราคาสูง เกินสมควรโดยเ ด็ ดข า ด หากพบหลักฐาน ว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพง เกินสมควร ก็จะดำเนินคดีตามมาตรา 29 มีโทษจำไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแส ด งราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท นายวัฒนศักย์ กล่าว

สำหรับ ร้านธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า ห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพง เกินสมควร ห้ามรับแลกเ งิ น แทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากตรวจพบพฤติกร ร มว่าทำผิ ด ข้อกำหนด จะถูกยกเ ลิ กออกจากโครงการ ทันที โดยกรมการค้าภายในหรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ มีสิทธิเพิกถอนสิทธิ์และจะแจ้งกรมบัญชีกลาง พิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเลิกการใช้ Application และจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบร้านค้า ที่ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สาย กรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกรมจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ ออกไปตรวจสอบ หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการคดีตามกฎหมาย อย่างเ ด็ ดข า ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.