เทวดาประจำตัวของคุณคือใคร

เทวดาประจำตัวคือใคร

ในยามที่เราพบวิกฤตชีวิต จนมืดแปดด้าน

แล้วมีปาฏิหาริย์พาเราออกมาได้

หรือยามที่จะทำอะไรไม่ดี มีการเตือนให้หยุด

ให้ยับยั้งไม่ทำชั่ว เมื่อมีการสร้างบุญได้อุทิศบุญ

เรารู้สึกปิติ สุขใจและเหมือนมีคนรอบข้าง

ที่เราไม่เห็นได้ร่วมสร้างบุญและโมทนาบุญ

ที่เราทำ….

เทวดาประจำตัวทุกคน คือ พ่อแม่ บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องทั้งหลาย ที่มีบุญร่วมกัน และได้เปลี่ยนภพภูมิไปแล้ว แต่ยังเป็นห่วง คอยดูแลช่วยเหลือ

หมั่นสร้างบุญ สวดมนต์ อุทิศบุญให้ท่าน

ชีวิตเราจะมีแต่ความรุ่งเรือง

ยามมีภัยจะรอดได้…

ทำจิตให้นิ่งสว่างไสว

ตั้งนะโม ๓ จบ

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา ขะมามิหัง (สวดได้ตลอดทั้งวันยิ่งดีมาก)

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ขอผลบุญนี้ได้เป็นอาหารทิพย์ ยาทิพย์ เครื่องนุ่มหุ่มทิพย์ วิมานทิพย์ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่และขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า และเทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

เมื่อท่านได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอโปรดเมตตาให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจง

อนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว

ขอโปรดเมตตาดูแลให้ข้าพเจ้าอยู่ในศีล ในธรรม ได้พบครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ได้สร้างบุญร่วมกัน

ชีวิตมีความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย

มีสติปัญญา มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายด้วยความดี

ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าพบโชคลาภตามบุญที่ทำมา

และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ. สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published.