เผ ยปี 63 คนไทยจ นเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านค นจากพิ ษโควิ ด-19

เผยปี 63 คนไทยจ นเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านค นจากพิษโควิด-19

“ธนาคารโลก” เผยปี 63 คนไทยจนเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านคนจากพิษโควิด-19 แรงงงานได้รับผลกระทบหนัก โดนเลิกจ้าง-ลด ชม.งาน แต่คาดเศรษฐกิจปี 64-65 ดีขึ้น แนะรัฐบาลเพิ่มทักษะแรงงาน-ขยายอายุเกษียณ รับสังคมสูงวัย

แก้ไม่ตกแรงงานต่างด้าวขาดแคลน ขอให้รัฐฯช่วยกระตุ้นคนไทยว่างงานทำแทน

นางเบอร์กิท ฮานสล์ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (เวิลด์แบงก์) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 63 ลดลง 6.5% แต่ปี 64 คาดจะขยายตัวได้ 4% และขยายตัว 4.7% ในปี 65 โดยผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก การท่องเที่ยวซบเซา และกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้หลายคนมีความยากลำบาก จากข้อมูลคาดว่า ในปี 63 มีประชากรไทยเข้าสู่ภาวะยากจนเพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านคนจากปี 62 มี 3.7 ล้านคน มาอยู่ที่ 5.2 ล้านคน ตามเส้นแบ่งความยากจน 5.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ 2554) คิดเป็น 165-170 บาทต่อวัน

ผลจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย  ทำให้คนว่างงานเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานหายไป 340,000 ตำแหน่ง โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยรุ่นการว่างงานเพิ่มขึ้น 9% จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ลดลง 2-3 ชั่วโมง ทำให้รายได้ต่อเดือนน้อยลง  ซึ่งหมายความว่าตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะที่เปราะบางต่อความไม่แน่นอนต่างๆ ในอนาคต รวมถึงการกลับมาระบาดซ้ำของโควิด-19เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้เวลา 2 ปีกว่าจะกลับไปที่ระดับก่อนเกิดโควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.