เรื่องที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลเด็ดขาด รู้ไว้ก่อนจะสาย

เรื่องที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลเด็ดขาด รู้ไว้ก่อนจะสาย

มาพูดถึง 8 เรื่องที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล เพราะว่าปั ญ ห า ต่ า งๆ จะตามมาให้วุ่นเลย

พฤติกร รมผิด กฎ ห ม า ย

แน่นอนว่าบางอ ย่ า ง มันอาจจะไม่ได้ร้ า ย แ ร งอะไร แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะหากมีใครทำตามแล้วได้รับความเสียหายมันจะยิ่งเป็นเรื่อง หรือไม่ตัวคุณเองอาจได้รับ อุ บั ติ เ ห ตุ ไม่คาดฝันเอง มันก ู้กลับคืนมาย า กนะ พฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำก็เช่น เ ม าแล้วขับ เซลฟี่ขณะขับรถ รวมถึงพฤติกร รมอย่ างอื่นที่ไม่เหมาะสม ทำให้เสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงคุณเองก็พังลง

การแสดงความคิดเห็นเ ชิ ง ล้ อ เ ลี ย น

แน่นอนในโซเชียลนั้นผู้คนอยู่มากมาย มีการแสดงคว า ม คิ ดเห็นเต็มไปหมด แต่ว่าก่อนที่เราจะโพสต์ จะค อ ม เ ม น ต์แสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามควรจะไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน

เรื่องส่ ว น ตั ว ความ สั ม พั น ธ์

เวลาที่โ ก ร ธ โ ม โ ห หรือทะเลาะกับคนในครอบครัว คนรัก ให้ทำใจเย็นๆ แล้วอยู่นิ่งๆ ไว้อดทนไว้อย ากจะโพสต์อ ย า กจะระบายอะไรให้ฝืนไว้ เพราะว่าคนอื่นที่เขาอ่านรู้ว่าเรามีปัญหาน้อยคนนักจะเห็นใจเราจริงๆ ส่วนใหญ่ก็อ ย า กรู้แล้วเอาไปนิ น ท าต่อเท่านั้นเอง

ข้อมูลส่ ว นบุค คลต่างๆ

ต่อให้เป็นหน้าโซเชียลของเราเองก็ตามไม่ควรจะโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลลงไปทั้งหมด เพราะว่ามิจฉาชีพในออนไลน์มันเยอะมากๆ เขาอาจจะแอบอ้างเอาข้อมูลเราไปทำอะไรที่มันเสียหาย ผิดก ฎ ห ม า ย ก ู้หนี้ยืมสินใครก็ได้ ซึ่งตัวคุณจะได้รับความเดือดร้อนตามมานั่นเอง

ข้อมูลทางก า ร เ งิ น

ถือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเปิดเผยเหมือนกัน ไม่ว่าตอนนั้นคุณจะมีเงินหรือคุณกำลังเจอปัญหาการเงินก็ตาม ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องป่าวประกาศให้ใครรู้เลย และข้อมูลห น้ า บั ต ร ATM หลังบัตรด้วย บัตรเครดิตก็เช่นกัน ทราบไหมว่าคนร้ ายนั้นสามารถนำเอาเลขหน้าบัตร หลังบัตรของเราไปทำ ธุ ร ก ร ร ม ได้ด้วย ระวังคุณจะ สู ญ เ งินโดยไม่รู้ตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.