เล็ งเปิด “ครูพร้อม”  รั บมือ เปิดเทอ ม ให้ครู-นักเรีย น-ประชาช นเรีย นรู้ด้วยตนเอ ง 

เล็งเปิด “ครูพร้อม”  รับมือ เปิดเทอม ให้ครู-นักเรียน-ประชาชนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าว ศธ. เตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ตามที่ ศธ.ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสามยังมีความรุนแรง เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ศธ. จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยแบ่งจัดกิจกรรม 2 ระบบ คือ 1.เรียนผ่านออนไลน์ ขณะนี้ ศธ.เตรียมจัดทำเว็บไซต์ “ครูพร้อม” เพื่อเสริมครู นักเรียน และประชาชน ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ ซึ่งมีข้อมูลทั้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แบ่งเป็นหัวข้อ-หมวดหมู่ตามความสนใจ เป็นการบูรณาการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองและ 2.กิจกรรมรูปแบบ Off-line การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำหรับระยะที่สอง คือการเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย. ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ คือ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค., On-air เรียนผ่าน DLTV, On-demand เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ, On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต, On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *