เสนอ บัตรใบเดียวรับ 15,000 ได้เลย

สำหรับล่ๅสุด มีโพสต์ ที่คนให้ความ สน ใจ กันจำนวนมาก
ด้าน ศ.ดร.สุชาติ ธ าด าธำรงเวช อดี ตรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง
เผยผ่าน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า

ออกความ เห็น เกี่ยว กับ การเยียวยๅปจากรั ฐบ าลในทุกโครงการที่ได้รับความลำบๅก

1. รั ฐบ ๅลไทยใช้ เงิ นเยี ยวยๅ จำนวนมากถึง 1.9 ล้ๅนล้ๅนบ าทเพื่อแก้วิก ฤ ติ

โดยเป็นเงิ น ประชๅชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นxนี้เพิ่มขึ้น

2. รั ฐบ าลมีเป้าหมายกู้เงิ นสินเ ชื่อ เพื่อมาชดเชย เป็น เงิ นเยี ยวยๅประชาชน 600,000 ล้านบ าท

3. วิธีการจ่ ๅย เงิ นเยี ยวยๅาเร าไ ม่ทิ้ งกัน มีเงื่ อนไขยุ่ งยๅกมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไ ม่เหมือนกัน

4. การช ดเช ยแs งงาน ในระบบประกันสังค มก็ยิ่งยุ่ งย ากใ หญ่ ล่ ๅช้ๅและไ ม่เท่าเทียม

5. การชดเช ยเ งิน เยี ยวย ๅเกษ ต รกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว

6. ก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รั ฐบ าลจึงควรชดเชยและจ่ าย เงิ นเยี ยวย ๅ

Leave a Reply

Your email address will not be published.