แ น ะการบูชา พ ร ะสี ว ลี แ บ บ ถูกต้องบูชา ต า ม วิ ธี ก็ หนุนนำชีวิต ทำมาค้า ข า ย กำไร ง า ม

แ น ะการบูชา พ ร ะสี ว ลี แ บ บ ถูกต้องบูชา ต า ม วิ ธี ก็ หนุนนำชีวิต ทำมาค้า ข า ย กำไร ง า ม

พ ร ะสีวลีนั้นเป็นถึงหนึ่งในแ ป ดสิบของพ ร ะอสีติมหาสาวกหรือศิษย์เ อ ก ของพ ร ะพุทธเจ้านั่นเอง วันนี้เราจะมาแ น ะนำการบูชาพ ร ะสีวลีแ บ บถูกต้อง เพื่อหนุนให้บารมีแล้วยังเป็นสิริมงคลด้วยนะ ซึ่งจะมีเ ค ล็ ด ลับการส ว ดมนอยู่ครบทั้ง 5 จบในการ ส ว ดหนึ่งครั้ง

หากอย ากจะเสริมสิริมงคลและช่วยให้การทำมาค้าขายกำไรงาม นั้นอย่างแรกเลยผู้บูชาเองจะต้องเป็นคนจิตใจดี บริจาคทาน หมั่นทำบุญด้วยนะ โดยสิ่งที่จะใช้ในการบูชาจะมี

1 ด อ ก ไม้ขาว หรือ ด อ ก บัว 3 ด อ ก 5 ด อ ก หรือ 7 ด อ ก

2 ผลไม้สด

3 น้ำผึ้ง

4 เทียนบูชา 1 เล่ม

5 ธูป 3 ด อ ก

6 น้ำสะอาด 1 แก้ว

เวลาถวายของบูชานั้นหากเป็นผ ล ไ ม้สดนั้นควรถวายวันพฤหัสบดี และน้ำผึ้งก็ถวายวันนี้เช่นกัน และถ้าเป็นอาหารทะเลก็ควรจะถวายวันเสาร์ จะหนุนให้ประสบความสำเร็จ

บทส ว ดค า ถ าขอลาภขอโชคกับพ ร ะสีวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาต านะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย า ทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.