10 สิ่งของที่ เลี่ยงได้ ควรเลี่ยง เพราะ เ สี่ ย ง ติดเ ชื้ อ

0
230

10 สิ่งของที่เสี่ย งต่อการติดโร คโ ควิ ด-19

องค์การอนามัยทั่วโลกในเวลานี้กำลังต่อสู้กับการแ พร่ระบา ดของเชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น าอย่างห นัก โดยทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ออกมาตักเตื อนผู้คนถึงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความเ สี่ยงต่ อการติดเชื้ อไ วรั ส

โดย THE STANDARD ได้รวบรวมคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในต่ างประเทศมาได้ทั้งหมด 10 อย่าง พร้อมกับเห ตุผลที่ควรล้างมือหรือทำความสะอาดสิ่งของเป็นประจำ หลังการใช้งานในชีวิตประจำวัน

1 ธนบัตร เป็นสิ่งที่ WHO ออกมาเตือ นว่า สามารถเป็นพ าห ะการแ พร่เชื้ อไ วรั สได้ แต่มีความเสี่ ยงต่ำ เพราะหากธนบัตรจะมีเชื้ อไ วรั ส ผู้ป่ วยต้องจา มหรือไ อใส่ธนบัตร

2 ลู กบิดประตู แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลี กเลี่ ยงไ ม่ได้ แต่สิ่งสำคัญคือ ควรล้างมือเป็นประจำ และเลี่ยงการจับบริเวณใบหน้าหลังบิดลูกบิด

3 ห้องครัวส่วนกลาง สำหรับออฟฟิศหรือสำนักงานทั่วไป เช่น เครื่องทำกาแฟ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลาง ควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้งาน

4 ATM หรือ เครื่องซื้อของอัตโนมัติ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนใช้งานเป็นประจำ และควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้งาน

5 ราวบันได ทั้งในอาคาร รถไฟใต้ดิน และสถานที่ต่างๆ ควรล้างมือทุกครั้งหลังจับราว

6 ห้องน้ำสาธารณะ ถือเป็นจุดที่ผู้คนอาจจะเข้าไปสั่งน้ำมูกเป็นประจำ ดังนั้น ควรรักษาความสะอาดทุกครั้งในการใช้งาน

7 พื้นผิวของโรงพยาบาล ถือเป็นจุดที่มีความเ สี่ยงสูง และควรจะล้างมือทั้งก่อนและหลังจากการเดินทางไปโรงพย าบาล

8 โทรศัพท์ แม้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์สาธารณะจะถูกใช้งานน้อยลง แต่สำหรับโทรศัพท์ในออฟฟิศ หรือโทรศัพท์ที่ต้องใช้งานร่วมกับผู้อื่น ควรหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ

9 ที่นั่งบนเครื่องบิน การเดินทางระหว่างประเทศถือว่าเป็นหนึ่งในความเ สี่ยงของการติดเ ชื้อ ดังนั้น การเช็ดที่นั่งบนเครื่องบิน ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำในการเดินทาง

10 การจับมือ ถือเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาออกมารณรงค์ให้ผู้คนเปลี่ยนวิธีการทักทาย จากการจับมือเป็นวิธีการอื่นแทน ซึ่งจากรายงาน มีบางกลุ่มเริ่มใช้วิธีการไหว้แบบไทยเป็นการทักทายแทน

สำหรับสิ่งที่สื่อต่างประเทศและข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ออกมายืนยันถึงความเ สี่ยงในการแ พร่เชื้ อ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเน้นย้ำให้รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการเน้นล้างมือเป็นประจำ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแ อ ล ก อฮ อ ล์

ที่มา thestandard