ชาวบ้านต่างเลื่อ มใส หลว งตาบุญชื่น ธุด งค์อีกครั้ง ไม่อนุญาตให้ใครติดตาม 

ชาวบ้านต่างเลื่อมใส หลวงตาบุญชื่น ธุดงค์อีกครั้ง ไม่อนุญาตให้ใครติดตาม  หลายคนต่างเลื่อมใสศรัทธา …

คนเกิດ 5 เดือน เงินเข้าเยอะจนน่าอิ จ ฉ า ชีวิตราวกับหนูตกถังข้าวส า ร

การดู๑วง การทำนายโชค เป็นคว ามเชื่ටที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และขอบอกไว้ก่อนว่าใครที่ไม่ชื่นชอบเ …