3 วันเกิ ด มีเกณฑ์ร่ำรว ย จนหมดห นี้สิน จากหน้ามือเป็นหลังมือ

3 วันเกิ ด มีเกณฑ์ร่ำรว ย จนหมดห นี้สิน จากหน้ามือเป็นหลังมือ

วันอาทิตย์

ดว งชะตามักจะพา ลพบคนไม่ดีซะมากพรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดีให้ร ะวั งเรื่ องการคบกันให้มาก

โบราณท่านว่าคบคนพา ลคนพา ลพาไปหาผิดแยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับงานไม่งั้นชะตาชวิตท่านเจริญย าก

รว ยย ากบอกเลยเพราะดว งท่านโดยปกติหากพบพา ลเพื่อนดีจะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีอยู่แล้ว

อย่ าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำผิดทำชั่ วติดเหล้าย าปลาปิ้งผู้หญิงเด็ ดข า ดและการพ นั นอย่ าไปยุ่งลึกท่าน

เป็นคนจิตใจดีไม่ค่อยมีพิ ษมีภับกับใครจริงใจกับเพื่อนฝูงชะต าชวิตจะรว ยได้ต้องผ่านค ว ามลำบาก

หลายครั้งเป็นบททดสอบ สุขภาพร ะวั งเรื่ องการกินและน้ำหนักเกินไว้หน่อย

อาจทำให้ป่ ว ยไม่สบายได้ และท่านมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ขมีเกณฑ์จะได้ราง วัล

วันพฤหัส

ดว งชะต าค นเกิ ดวันนี้จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้เพราะด ว งท่านขึ้นอยู่กับปากเลยปากท่านสามารถพาท่านร ว ย

และปากท่านก็สามารถพาท่านจนได้เลยเ ห มื อ นกันด้วยนิ สั ยเ ป็ นค นตรงซื่อไม่ได้คิดอะไรพอไปคุยเจรจา

กับใครเขาก็มักพูดตรงพูดค ว ามจริงซึ่งค ว ามจริงที่เอ่ยออกไปนั้นค นที่ฟังอาจรับไม่ได้ไม่พอใจเอา

ได้ยิ่งถ้าค นที่เราคุยด้วยเ ป็ นเจ้านายเ ป็ นหัวหน้าที่ให้คุณให้โทษใ นเ รื่ อ งหน้าที่ก า รเ งิ นเ รื่ อ งเ งิ นดาวน์เ งิ นเดือน

ท่านจะลำบากเอาได้ฉ ะนั้นร ะวั งคำพูดตัวเองให้ม า กค นเกิ ดวันนี้ส่วนมา กจะรูปร่า งหน้าตาดีแต่

อาภัพจะร ว ยจะสบายต้องย้ายที่อยู่เพราะอยู่บ้านเกิ ดที่เดียวจะเจริญย ากต้องไปมา กับอีกที่ชีวิตถึงจะเจริญ

ชะต ามักดลให้พบเจอผู้ค นม า กหน้าหลายต าเจ้าชู้ร ะวังเ รื่ อ งไปผิดเมียคนอื่น

วันอังคาร

ด ว งชะตาเป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอความช่วยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติ

มักชอบมาเบียดเบียนมายืมมาขอทั้งที่ต อ นเราลำบากบากหน้าไปหาไปขอค ว ามช่วยเหลือไปยืมกลับพูด

จาเสียดสีแขวะเราอย่างไม่ใยดีอย่างกับไม่ใช่ญาติช่วงชีวิตจะสบายได้ต้องลำบาก 3 ครั้งและจงร ะวั ง

ให้หนักเพราะท่านด ว งจากไม่เคยมีวันหนึ่งกลับมีขึ้นมามักจะใช้เ งิ นไม่เ ป็ นเหมือนที่เขาว่าสิบล้อถูกห ว ย

ให้ร ะวั งนิ สั ยเหลิงตัวเองให้ดีตอนมีไม่รู้จักกเก็บจักออมมีกี่ล้านก็ไม่เหลือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.