3 วั นเ กิ ด ดว งดี ดวงรั บทรั พ ย์การงานปั งมาก 

3 วันเ กิ ด ดว งดี ดวงรั บทรั พ ย์การงานปั งมาก 

วันพุธกลางคืน

เด่นเ รื่ อ งการบริการ มีการชมจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอ ย่ า งมากในสินค้าของเราแต่แนะนำ ร ะ วั ง เ รื่ อ งอารมณ์ของเราที่อาจจะขึ้นหรือว่าลงง่ายจนเกินไป

วันอาทิตย์

เด่นเ รื่ อ งการงานด้านต่างประเทศ มีการติดต่อทางด้านต่างประเทศเยอะขึ้นกำไรในส่วนของต่างประเทศเยอะขึ้น แต่แนะนำให้ร ะ วั งเ รื่องเอกสารสัญญา

วันเสาร์

เด่นเ รื่ อ งธุรกิจอาหาร ค้าข า ยได้มากกว่าเดิม แต่ร ะ วั ง เ รื่ อ งค ว า มสะอาดให้มากในช่วงนี้อาจจะเ กิ ดปัญหา หรือข่าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสียงจากค ว า มสะอาดได้และอาจจะไม่คุ้ม หรือเสียแบ ร น ด์ของคุณที่ทำมานานได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.