3 วั น เกิ ด นี้ ทำอ ะไร ก็รว ย  ดว  งรับทรัพ ย์ หยิ บจับอะไ รเป็นเงิ นเป็นทอ ง 

 3 วั น เกิ ด นี้ ทำอะไร ก็รว ย  ดว  งรับทรัพ ย์ หยิ บจับอะไ รเป็นเงิ นเป็นทอ ง 

วันพุธ

เด่นเรื่องการบริการ มีการชมจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอย่างมากในสินค้าของเราแต่แนะนำ ร ะ วั ง เ รื่ อ งอารมณ์ของเราที่อาจจะขึ้นหรือว่าลงง่ายจนเกินไป

วันเสาร์

เด่นเรื่องธุรกิจอาหาร ค้าขายได้มากกว่าเดิม แต่ระวัง เรื่องความสะอาดให้มากในช่วงนี้อาจจะเกิ ดปัญหา หรือข่าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสียงจากความสะอาดได้และอาจจะไม่คุ้ม หรือเสียแบรนด์ของคุณที่ทำมานานได้

วันอาทิตย์

เด่นเรื่องการงานด้านต่างประเทศ มีการติดต่อทางด้านต่างประเทศเยอะขึ้นกำไรในส่วนของต่างประเทศเยอะขึ้น แต่แนะนำให้ร ะ วั งเ รื่องเอกสารสัญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published.