4 ชะตา ได้ ใ ห ญ่ ขั้น เ ศ ร ษ ฐี ตั้ ง ตั วไ ด้

4 ชะตา ได้ ใ ห ญ่ ขั้น เ ศ ร ษ ฐี ตั้ ง ตั วไ ด้

ร า ศีพิจิก

คุณเป็นคนขยันฉลาด หลักแหลม เรียกได้ว่า ใครอ ยู่ด้วยก็ รู้สึกอุ่นใจ เพราะเป็นที่ พึ่งพา ได้เป็นอย่ างดี ในช่วง2-3ปีที่แล้ว

การเงิ น ของคุณรู้สึกว่า จะอ่อนค่ ามาก มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่รู้จักพ อเป็น ห นี้เป็นสิน จากการไม่ระมัดระ วัง การใ ช้จ่าย

เชื่อว่าหลังจ าก2ปีนั้นแล้ว ด วงคุณในปีนี้ ดีมากเลย ใ น เ รื่ องการเ งินคุณ จะได้รับค่ าตอบแทนที่ สมเห ตุสมผ ล

ไม่มีการโ ก งอย่ างแน่นอนถ้าทำถูกต้อง การงานดีเป็นอย่ างยิ่ง มีเกณฑ์อ ยู่ดีก็ร วย การย้ ายงานขยับขย ายไป ในที่

ดีกว่าจะพบรัก แท้ในช่วงสิ้นปี ถ้าคุณอ่า นแล้วดี ก็แช ร์ไว้นะคะ ข อให้คำทำนา ยนี้เกิ ดผล มีสิ่ง ดีงาม เข้ามาหา

ร า ศีสิงห์

รู้สึกว่าการค้ า การทำมาหากิน ด วงจะไม่ขึ้นเลยนะทำอะไรไปก็จมก็เจ้ง ไม่เป็นท่าไม่เป็นชิ้น เป็นอันสักเท่าไหร่

แต่อย่ าห่วงเลยในปีนี้ และปีต่อไป ค นที่เ กิ ด ร า ศีสิง ห์นั้นถือได้ว่ารั บบทเรียนร า ค าแ สนแ พงไปมากแล้ว จ า กนี้ไปหลาย

ต่อหลายอย่ าง จะดีขึ้นเป็นทวีคุณเลย ก า รทำมาหากิน จะเจริญรุ่งเ รื อง หากมองหาช่อง ทางทำกินคุณ จะพ บแหล่ง ทำเงิ นนั้น

ได้เป็นอย่ างดีและคุณก็สามารถเข้ากับมันได้ดี เป็นอย่ างยิ่งสุดท้ายแล้วจะเจริญ งอ กงาม มีกินมีใช้

ตลอ ดช่วงชีวิต ถ้าคุณอ่า นแล้วดี ก็แ ช ร์เ ก็ บ ไ ว้ข อให้ คำทำนายนี้เกิ ดผล กับท่านเองโดยเร็ว

ร า ศีมังกร

ตลอ ดช่วงชีวิตที่ผ่านมา สุขสบ ายมีเงิ นมีทองใช้ แต่มาเหนื่อ ยรู้สึกหลายอย่ าง ข า ดหายไป เงิ นทองไม่พอใช้ก็ช่วง1ปีก่อนจากนี้

คุณเหนื่อ ยมาก ยอ มรับเลย ว่าคุณเป็นคนที่อ ดทนอย่ างที่สุด แต่หลังจากวันนี้ ที่คุณได้อ่า นจากนี้ไปทั้งชีวิต

ชีวิตจะกลับมาเป็นคุณอีกครั้ง จากคนที่เคย มีทุกอย่ าง มีเ งินมีทองใช้ มีห นี้สินบ้ าง

แต่ก็จะหมดในเร็วนี้แหละสุดท้ายนีขอให้หมั่นทำบุญสร้างกุศล ผลบุญให้มาก ย ามแก่ ชราจะ ได้ใช้ผลบุ ญนั้น

หากอ่า นแล้ วดี แช ร์ไว้ ข อให้คำทำนายนีเป็นจริง สิ่งดีจ ะเข้ามา หาตัวท่ านเอง

ร า ศีพฤษภ

เหนื่อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ างหนิ อย่ างเมื่อ 1 ปีก่อนนั้น คุณแ สนเหนื่อ ยแ สนท น

เป็นอย่ างมาก ไ ม่ ว่ าจะเ รื่ อ งเ งินทอง การจั บจ่ายใช้สอ ย คุณนั้นเป็นผู้ที่หาอ ยู่ ฝ่ายเดีย วเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหนื่อ ยมาก

แต่ในปีนี้นั้นขอบ อ กเลยว่าด วงเปลี่ยนวาสนาเปลี่ยน จ า กคนที่เคยเหนื่อ ยมาก ต อ นนี้เริ่มน้อ ยลง อย่ างเ ห็ นได้ชัด การงาน

เ ห็ นผล การเงิ นอู้ฟูมีโอ กาส ได้ซื้อบ้ านหรือ ของ ใหญ่เป็นชิ้นเป็น อันหากอ่า นแล้วดี ก็ให้

แ ช ร์เก็บไว้ ข อให้คำ ทำนา ยนี เข้ามากับคุณสิ่งดี ตอบแ ทนผลบุ ญอีกไม่นา นแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.