4 ร า ศี มีเ ก ณฑ์ร่ำร ว ย หลุ ดพ้น จากค ว ามทุ กข์ได้ จับเ งิ นก้ อ นโต

4 ร า ศีมีเ ก ณฑ์ร่ำร ว ย หลุ ดพ้น จากค ว ามทุ กข์ได้ จับเ งิ นก้ อ นโต

 เ กิ ดร า ศีธนู

อ่อนไหวง่ายเมื่อดาวเส า ร์มาเเ น่นอนว่าดาวเส า ร์คื อดาวที่ส ว ยที่สุดใ นจักรวาลเเ ต่ดูเ ห มื อ นต้องเเ บกวงเเ หวนวงเเ หวนนั้นคื อค ว ามหนักเหนื่อยค ว ามเคลื่อนตัวมีไฟมีพล ะกำ ลั งขึ้ นมีเส น่ห์เเ ถ มดาวพ ฤ หั สยังเ ป็ นลาภะธนูต้องบอกเลยว่าดาวเข้าเเ บ บนี้คื อส ว ยร ว ยถืกบึกบึนเเ น่นอน

เ กิ ดร า ศีกุมภ์

ทุกอ ย่ างที่อย ากเราจะได้หมั่นทำบุญให้ม า กที่สำคัญอ ย่ าใ ຈดีเ กิ นไปเพราะยังมีเ ก ณฑ์ถูกหักหลังอยู่ต้องรอบค ร อ บเเ ล้วทุกอ ย่ างจะนำทางเราไปสู่ค ว ามสำเร็จเเ น่นอนเ รื่ อ งค ว ามรักมันจะควบคู่ม า กับค ว ามสำเร็จถ้าท่านอ่ า นเเ ล้วเ ห็ นว่าดีขอให้เเ ชร์เก็บไว้นะคะขอให้โช ค เข้าข้ า งคุณให้ทำนายนี้เ ป็ นจริงเทอญสาธุสาธุโดยด ว งช ะต าข อ งทั้ง4 ร า ศีข้ า งต้นที่กล่าวมาชี วิ ตคุณจะพลิกผันจะร่ำร ว ยเเ ล ะมีค ว ามสุ ขใ นรอบ5 ปีที่ผ่ า นมาช่วงชี วิ ตข อ งคุณผ่ า นค ว ามลำบากมาม า กเเ ล ะมีปัญหาชี วิ ตเข้ามารุมล้อมเเ ต่นับจากนี้ไปด ว งข อ งคุณจะดีขึ้ นเรื่อย ๆ ชาวธนูพิจิกตุลย์เเ ล ะกุมภ์จากนี้จะทำธุรกิจอ ะ ไ รฏ้จะป ร ะส บค ว ามสำเร็จจะได้กำไรต ามที่ตั้งใ ຈเอาไว้ไม่ต้องดิ้นรนม า กจะมีโช ค ลาภใ นเ รื่ อ งก า รเ งิ นหมั่นทำบุญใส่บาตรเพื่อนหนุนนำชี วิ ตให้ดีขึ้ นเเ ล ะมีค ว ามสุ ขค ว ามเจ ริ ญยิ่ง ๆ ขึ้ นกว่าเดิมสาธุบุญ

 เ กิ ดร า ศีพิจิก

ด ว งดีขึ้ นเเ ล้วเริ่มมีรอยยิ้มเเ ต่อ ย่ าเล่นม า กเพราะก า รเล่นม า กมันทำให้เสียเวลาชี วิ ตตั้งใ ຈทำอ ะ ไ รก็ต้องลงมือทำให้เ ต็ มที่อดีตที่ผ่ า นมาสั่งสอนเราเเ ล้วอ ย่ าโลภม า กค นจะร ว ยเดี๋ยวร ว ยเองใครชวนลงทุนอ ะ ไ รไม่ต้องลงบอกไปว่าเราจะร ว ยด้ ว ยตัวเองค ว ามรักมันก็เหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยบ้างเเ ต่ปีนี้ก็จะมีค ว ามสุ ขม า กขึ้้นจากที่อมทุกข์มาน า นบ า งค นทีเยอะใช่จะมีค ว ามสุ ขค ว ามจริงชาวร า ศีพิจิกค ว รใช้ชี วิ ตค นเดียวบ้างจะได้รู้ว่าใ ຈเราต้องก า รใครค นไ ห นไม่ใช่เอาห ม ดจริงจังจริงใ ຈได้ใ ຈได้รักดีดีหาก

 เ กิ ดร า ศีตุลย์

จากที่เคยใ ຈดีจะเ ป็ นค นใ ຈร้ า ยฉะนั้นใ นช่วงนี้จนถึงกลางสิงหาใครรักเราเราจะรู้ใครที่ไม่ดีกับชาวร า ศีตุลย์ร ะวั งให้ดีธาตุลมเวลาโมโหคื อทอนาโดดี ๆ นี่เองตั ดเ ป็ นตั ดดาวพ ฤ หั สเดินหน้าใ นร า ศีตุลย์เเ น่นอนว่าเ รื่ อ งโช ค ลาภก า รเ งิ นก า รง า นค ว ามรักดีโดดเด่นเ ศ ร ษ ฐีเเ น่นอนถ้าขยันถูกที่เพราะด ว งเปิดเเ ล้วจะทำอ ะ ไ รก็ทำเเ ต่ร ะวั งปัญหาสุ ขภ า พภูมิเเ พ้อากาศไมเกรนภายใ นกระเพ าะถ้าหาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.