เตรียมห ม ดห นี้ ป ล ด สิน มีแววจะหมด ทุ ก ข์

เตรียมห ม ดห นี้ ป ล ด สิน มีแววจะหมด ทุ ก ข์

4 ราศีสิงห์

กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ค วามเชื่อมั่น มีศรัทธา แรงกล้าและสามาร ถดึ งดู ดคน อื่นได้ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง  หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

3 ราศีมังกร

ความทรห ดอ ดทน มักสามาร ถจัดตังองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป อย่ างไม่กลั วอันตราย เฉลี ยวฉล าดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ปกครอง ประเท ศ นักการทูต นักอุตสาหกรรม กสิกรรม วิทยาศ าสตร์ หนักเอาเบาสู้ ค้าพื ชผลแ ละของป่า

2 ราศีพิจิก

การทำ ลายล้ าง เป็นคนเจ้าคารม  เหน็บแน ม โทสะร้าย ขยันขันแข็ ง มีความคิดสูงส่ง มีการพัฒนา กล้าเผชิ ญต่อสิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก  ปรัชญา นักสืบ ศัลยแพทย์ ครู และนัก ค้าข องเก่า

1 ราศีกรกฎ

การหวั่นไหวใ นอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระ มัดระ วังเหมือ นมารดาปฏิบัติต่อบุตร มีค วามอ ดทนต่อค วา มยากลำบา กเสมอ เหมาะที่จะเป็ นนักแสดง น าฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.