5 วันเกิด ปี 63 เทวดาฟ้าดิน เปิดทางให้รวย มีสุขทั้งครอบครัว

5 วันเกิด ปี 63 เทวดาฟ้าดิน เปิดทางให้รวย มีสุขทั้งครอบครัว

 วันอังคาร

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และ ดวงชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบ

ไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเงิน ที่

เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิดความ

สำเร็จเป็นอย่ างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภ จากการ เ สี่ ย ง โชค 

วันศุกร์

พ้นเคราะห์ เสียทีลำบากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติ

ใหม่ ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้น

มือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ ใน

การทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์ เป็นอย่ างมาก คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจ

เป็นเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน

ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ มีโอกาสจะได้รับข่าวดีจากการ

ลงนามว่าจ้าง จะเกิดความสำเร็จ ในการค้า

วันพฤหัส

ขอร ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่ง ในเ รื่ อ งต่าง จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมี

คนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน แต่แรก นำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณ

ต้องหนักใจ ร ะวั งอย่ าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินตามากไปนัก มีคนจ้อ

งอิ จ ฉ าคุณอยู่ลับ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป คนต่างชาติ

หรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ

วันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสน กับอารมณ์ของ ตัวเองมากในช่วงนี้ บางทีผีเข้าผีออก

ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสียหมด จนเกิดความ เ ค รี ย ด จน

ปวดตา ดวงชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงินทอ งก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่าน

ยังมีเกณฑ์ได้ โชคลาภจากการเสี่ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่

ที่มาเร่ขายใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนไปบูชาขอพร ให้สุมหยิบมาสักใบ

ดวงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้

สบาย และดวงชะต าท่านยัง มีเกณฑ์ที่ดีในปี 63 ถึง 65 ที่ดวงชะต าหนุน

ดวงให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้าน มีรถ พ้นเคราะห์ หมดเ รื่ อ ง ซ ว ย มีแต่โชคดี

วิ่งเข้ามาในชีวิตรัว ศั ต รูคนคิดร้า ย แพ้ภัยตัวเอง และค่อยทะยอยหายไป

จากชีวิต

.วันอาทิตย

ทำอะไร อย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อย ศึกษา ค่อย เรียนรู้ อย่ า

บุ่มบ่ามหรือรีบร้อน ขอเต ือนว่า อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก

เพราะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเสียใจได้ เพราะความใจร้อนอาจ จะเกิด

ปัญหาตามมาได้ ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิง

ผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโชคดี มาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชค

ลาภ จากการเสี่ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่เร่ขายใกล้อนามัย

หรือสถานพย าบาล ลองหยิบสักใบ ดวงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลัก

แสน มีเงินก้อนโต เก็บในบัญชี มีเงินดาวน์รถ หรือเอาไป โป๊ะค่างวดรถ หมด

หนี้หมดสินได้ และดวงชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดีในปี 63 ถึง 65

ที่ดวงชะต าหนุนดวงให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้าน มีรถ พ้นเคราะห์ หมดเ รื่ อ ง

ซ ว ย มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัว ศั ต รูคนคิดร้า ยแพ้ภัยตัวเอง และค่อย

ทะยอยหายไปจากชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published.