ทำบุญปล่ อ ยสัต ว์ คนเ กิ ດแต่ละวัน ควรปล่ อ ยสัต ว์อะไร ชีวิ ตของท่ า นจะดีขึ้น

ทำบุญปล่ อ ยสัต ว์ คนเ กิ ດแต่ละวัน ควรปล่ อ ยสัต ว์อะไร ชีวิ ตของท่ า นจะดีขึ้น

นี่คืออีกวิธีหนึ่งในการ ทำบุญปล่ อ ยสัตว์ คนโบราณต่างพากันให้ความนิยมยินดี นั่นก็คือในเ รื่ อ งของการปล่ อ ยสัตว์ ช่วยเหลือชีวิตสัตว์นั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็ น หอย กุ้ง ปู ปลา กบ และอื่นอีกมากมาย ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน

ในวันนี้เราจึงอย า กจะมาแบ่งบุญในเ รื่ อ งของการปล่ อ ยสัตว์ ที่ถูกต้องถูกวิธีในของแต่ละวันเกิດ

ว่าเราควรจะปล่ อ ยสัตว์ชนิดใด สิ่งแรกที่เราควรคำนึงเมื่อปล่ อ ย จะต้องคำนึงถึงสัตว์เหล่านั้นจะตกอยู่ในความลำบากของชีวิตหรือไม่

ควรที่จะเลือกซื้อที่ตลาดหรือที่ไหน เพราะชะตากssมนั้นกำลังจะหมดหรือว่ากำลังจะเริ่มต้น

Loading...

ข้อควรรู้ สำหรับผู้มีบุญ

การปล่ อ ยสัตว์แต่ละชนิดนั้น ผู้ที่ต้องการสร้างกุศลโดยการปล่ อ ยสัตว์ ควรต้องศึกษาดูลักษณะสถานที่ และวิถีดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วยว่า ถ้าปล่ อ ยไปแล้วจะมีชีวิตดำรงอยู่อย่างสุขสบายหรือได้รับอิสระจริงหรือไม่ เช่น

ปลาไหล : นำไปปล่ อ ยลงแม่น้ำที่มีดินเฉอะแฉะและน้ำไหลไม่แรง ห้วย ท้องสวนท้องนา เพราะเขาจะได้ดำรงชีวิตรอด

เต่า : การปล่อยเต่าไม่ควรปล่ อ ยในที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรง ควรเป็ นที่ที่น้ำค่อนข้างนิ่ง ดินแฉะ เพราะเต่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในกระแสน้ำแรง ได้ เท่ากับเราทำบาปมากกว่าทำบุญ

การปล่ อ ยสัตว์เป็ นทานตามกำลังวันเกิດ

จันท ร์ : ให้ปล่ อ ยนกปล่อย 15 ตั ว หรือปล่ อ ยคู่ แต่ปล่ อ ย 15 ตั วจะดี

อั งคา ร : ปล่อยหอยขม ควรปล่ อ ยเป็ นกิโ ล

พุ ธ (กลางวัน) : ให้ปล่ อ ยปลาไหลปล่อย 17 ตั ว

พุ ธ (กลางคืน) : ให้ปล่ อ ยปลาไหล ปล่อย 12 ตั ว

พฤหัส บดี : ปล่ อ ยเต่า

ศุกร ์ : ปล่ อ ยปลาหมอ 21 ตั ว หรือตามกำลัง

เสาຣ ์  : ปล่ อ ยปลาไหล 10 ตั ว หรือตามกำลัง

อ าทิต ย์ : ให้ปล่ อ ยปลาไหล ปล่อย 6 ตั ว

อันนี้ต้องจดไว้ หรือแ ช ร์เก็บไว้ท่องเท่านั้น

คำอธิฐาน ข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล) เกิດวันที่ เดือน ปี พ.ศ. (กล่าวของเรา) ขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการป ลดปล่ อ ยชีวิตสัตว์เป็นทาน คือปล่ อ ยสัตว์ จำนวน ตัว ปล่ อ ยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้าบุญนายคุณ เจ้ากssมนายเวรทั้งหลาย

ปล่ อ ยเพื่อให้เป็ นที่พึ่งแก่ตนเอง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า

ปล่ อ ยเพื่อให้เป็ นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโ ร ค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสียดจัญไร สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตเป็ นมหากุศลในการปลดปล่ อ ยชีวิตท่านทั้งหลายให้เป็ นอิสระ ให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนจากการถูกประหาร

ข้าพเจ้าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่ อ ยนี้ จงเป็ นอิสรภาพ คืนสู่ ผืนดิน สู่ผืนน้ำสู่ท้องฟ้านภาอากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่และรั กษ าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ขออานิสงส์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้ จงเป็ นเครื่องอโหสิกssมจากเจ้าบุญนายคุณและจากเจ้ากssมนายเวร อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป

ก ร  ร มใดที่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูล พ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลย าย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรย า (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เคยสร้างเวรก ร  ร มกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ จงนำและได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลย าย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรย า (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี เคยสร้างเวรสร้างก ร  ร มต่อท่าน

จงได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งในภพนี้และภพที่เคยผ่านมาของข้าพเจ้าที่ได้พึงกระทำ เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงป ลดปล่ อ ยก ร  ร ม ป ลดปล่ อ ยก ร  ร ม ป ลดปล่ อ ยก ร  ร ม ป ลดเป ลื้อ งก ร  ร ม ป ลดเป ลื้ องก ร  ร ม ป ลดเป ลื้ องก ร  ร ม ด้วยกายก ร  ร ม วจีก ร  ร ม มโนก ร  ร ม งดเว้นจากการจองเวรจองก ร   ร ม

ขอให้ท่านทั้งหลายจงเปิ ดทางสว่างให้กับชีวิตของข้าพเจ้า พร้อมทั้งบริวารในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลย าย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรย า (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และขอด ว งจิตที่เกิດในภพนี้ ชาตินี้ ได้หลุดพ้นจากความ ทุกข์ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ

ทราบแล้วก็ลองทำตามดูนะเผื่อว่าชีวิตของท่านจะมีสิ่งดี มากกว่าเดิมนะคะ

ขอให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการทำบุญ ขอให้ผลบุญนั้นส่งถึงตัวท่านทุกตนด้วยเทอญ

 

Loading...