หมอช้ า ง เผย 3 ຣาศี ดีสนั่น ตุลาค ม ด ว งชะต าชีวิตเปลี่ยน ด ว งเปิดทางรับทรั พย์

หมอช้ า ง เผย 3 ຣาศี ดีสนั่น ตุลาค ม ด ว งชะต าชีวิตเปลี่ยน ด ว งเปิดทางรับทรั พย์

สำหรับในเ กื อบท้ายปีนี้ หมอช้างบอกไว้ว่าอย่างแท้ไม่มีปรากฏการณ์ใดในเ รื่ อ งของโหราศ า ส ต ร์สักเท่าไร สำหรับการโคจรของดาวพฤหัสในการย้ายຣาศี 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้ง เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญทางโหราศาสตร์

เพราะมีการเด่นชัดว่าด ว งดาวนี้จะเป็นด ว งชะตากำหนดชีวิตของคุณ เปรียบเสมือนเป็นการกำหนดรอบวงของการใช้ชีวิตใหม่ อีกทั้งยังเหมือนกันเริ่มต้นชีวิตของด ว งชะตาใหม่นั้นเอง

หมอช้างเน้นย้ำว่า ดาวพฤหัสในทางโหราศาสตร์มีความหมายเป็นบวก เป็นตัวแทนของศาสนา ครูบาอาจารย์ นักบวช คุณงามความดี ความสำเร็จ งานเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ หมอ โรงพย าบาล และยังมีอีกในเ รื่ อ งของการดูแลรั กษ า นั่นก็คือเ รื่ อ งของสติปัญญา ดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสเปลี่ยนรอบด ว งในช่วงนี้ ถือว่าเป็นผลดีของคนทุกຣาศีโดยเฉพาะ คนที่เ กิ ດ 3 ຣาศีต่อไปนี้ ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของชีวิตที่ดีเลยทีเดียว

ดาวพฤหัส – ผ่าด ว งเมือง หมอช้าง บอกและทำนายว่า ในภาพใหญ่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ มีผลกระทบต่อด ว งเมือง เนื่องจากพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพมรณะของด ว งเมือง เข้าสู่ตำแหน่งมหาจักร โดยหลักการ ‘มหาจักร’ คือตำแหน่งที่ดีและมีพลังในทางบวก เพียงแต่ว่ากว่าจะได้ กว่าจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยก็มักจะมีเ รื่ อ งอุปสรรค เ รื่ อ งปัญหา กว่าจะเร่ิมต้นใหม่ มันต้องฝันฝ่าอุปสรรคมากกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายก็จะไปถึงเป้าหมายที่ดี

Loading...

“ภาพใหญ่ด ว งเมือง หลังตุลาเป็นมุมไม่ดีกับด ว งเมือง เนื่องจากดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพมรณะกับด ว งเมือง จนถึงช่วง 3 มีนาคม ดาวพฤหัสจะได้ตำแหน่งเ กษ ตราธิบดี หมายถึง กฎร ะเบีย บการปกครองใหม่อย่างชัดเจน น่าจะคำนวณได้ว่า เป็นช่วงที่ดีในการเลือกตั้งที่หลายคนรออยู่ตรงนั้น’ หมอดูชื่อดังกล่าว วันขึ้นปีใหม่ของด ว งชะตา สำหรับภาพเล็กที่กระทบด ว งคน หมอช้างย้ำว่า คนได้รับผลดีหลายคน 3 ຣาศีหลักมีการเปลี่ยนแปลงมาก ຣาศีด ว งดีอันดับแรกได้แก่

ราศีพิจิก ผู้ที่เกิດระหว่างวันที่ 17 พ.ย.-15 ธ.ค. ชาวราศีพิจิก 

เป็นราศีที่ดาวพฤหัสเข้ามาโดยตรง ก่อนหน้านี้มีปัญหา มีการติดขัดหลายเ รื่ อ ง มีปัญหาเสียทรัพย์ โดยเฉพาะมีปัญหากับผู้ใหญ่ แต่ว่าตอนนี้ดาวพฤหัสที่เข้ามานอกจากผลจะดีในเ รื่ อ งการงาน ผลจะดีในเ รื่ อ งของการเงินด้วยแต่ด้วยความที่เป็นมหาจักรทุกอย่างก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ เป็นการลำบากฟันฝ่า ต่อเหนื่อยต้องต่อสู้ดิ้นรน ก็ถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นทั้งเ รื่ อ งการงานและเ รื่ อ งการเงิน อ่ า นแล้วดีมีโชค ขอให้แ ช ร์ด ว งเ ก็ บไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต มีเงินมีทองมากมายด้วยเทอญ สาธุ

ราศีมีน ผู้ที่เกิດระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-13 เม.ย. 

มีค ว า ม เ บื่ อหน้าติดขัด มีความไม่ลงตัวในชีวิตในช่วงก่อนหน้านี้มาเยอะมาก ตอนนี้ถือว่าเป็นราศีแห่งความก้าวหน้า เป็นราศีที่มีโชคในการเดินทาง หรือในเ รื่ อ งการศึกษาต่อ หรือมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนขั้นอะไรต่าง เหล่านี้ อ่ า นแล้วดีมีโชค ขอให้แ ช ร์ด ว งเ ก็ บไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต มีเงินมีทองมากมายด้วยเทอญ สาธุ

สำหรับในเ กื อบท้ายปีนี้ หมอช้างบอกไว้ว่าอย่างแท้ไม่มีปรากฏการณ์ใดในเ รื่ อ งของโหราศาสตร์สักเท่าไร สำหรับการโคจรของดาวพฤหัสในการย้ายຣาศี 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้ง เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญทางโหราศาสตร์

เ พร าะมีการเด่นชัดว่าด ว งดาวนี้จะเป็นด ว งชะตากำหนดชีวิตของคุณ เปรียบเสมือนเป็นการกำหนดรอบวงของการใช้ชีวิตใหม่ อีกทั้งยังเหมือนกันเริ่มต้นชีวิตของด ว งชะตาใหม่นั้นเอง

หมอช้างเน้นย้ำว่า ดาวพฤหัสในทางโหราศาสตร์มีความหมายเป็นบวก เป็นตัวแทนของศาสนา ครูบาอาจารย์ นักบวช คุณงามความดี ความสำเร็จ งานเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ หมอ โรงพย าบาล และยังมีอีกในเ รื่ อ งของการดูแลรั กษ า นั่นก็คือเ รื่ อ งของสติปัญญา ดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสเปลี่ยนรอบด ว งในช่วงนี้ ถือว่าเป็นผลดีของคนทุกຣาศีโดยเฉพาะ คนที่เ กิ ດ 3 ຣาศีต่อไปนี้ ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของชีวิตที่ดีเลยทีเดียว

ดาวพฤหัส – ผ่าด ว งเมือง หมอช้าง บอกและทำนายว่า ในภาพใหญ่ดาวพฤหัสย้ า ยครั้งนี้ มีผลกระทบต่อด ว งเมือง เนื่องจากพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพมรณะของด ว งเมือง เข้าสู่ตำแหน่งมหาจักร โดยหลักการ ‘มหาจักร’ คือตำแหน่งที่ดีและมีพลังในทางบวก เพียงแต่ว่ากว่าจะได้ กว่าจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยก็มักจะมีเ รื่ อ งอุปสรรค เ รื่ อ งปัญหา กว่าจะเร่ิมต้นใหม่ มันต้องฝันฝ่าอุปสรรคมากกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายก็จะไปถึงเป้าหมายที่ดี

“ภาพใหญ่ด ว งเมือง หลังตุลาเป็นมุมไม่ดีกับด ว งเมือง เนื่องจากดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพมรณะกับด ว งเมือง จนถึงช่วง 3 มีนาคม ดาวพฤหัสจะได้ตำแหน่งเ ก ษตราธิบดี หมายถึง กฎระเบียบการปกครองใหม่อย่างชัดเจน น่าจะคำนวณได้ว่า เป็นช่วงที่ดีในการเลือกตั้งที่หลายคนรออยู่ตรงนั้น’ หมอดูชื่อดังกล่าว วันขึ้นปีใหม่ของด ว งชะตา สำหรับภาพเล็กที่กระทบด ว งคน หมอช้างย้ำว่า คนได้รับผลดีหลายคน 3 ຣาศีหลักมีการเปลี่ยนแปลงมาก ຣาศีด ว งดีอันดับแรกได้แก่

ราศีพฤษภ ผู้ที่เกิດระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย. 

เป็นราศีที่มีศัตรูเยอะ ที่ผ่านมา อุปสรรคเยอะทำงานมีปัญหาทำอะไรก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย หลังจากดาวพฤหัสย้ายทุกอย่างจะราบรื่น มีโชคเ รื่ อ งความรัก เร่ิมต้นงานธุรกิจใหม่ อ่ า นแล้วดีมีโชค ขอให้แ ช ร์ด ว งเก็บไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต มีเงินมีทองมากมายด้วยเทอญ สาธุ

 

ราศีพิจิก ผู้ที่เกิດระหว่างวันที่ 17 พ.ย.-15 ธ.ค. 

ชาวราศีพิจิก เป็นราศีที่ดาวพฤหัสเข้ามาโดยตรง ก่อนหน้านี้มีปัญหา มีการติดขัดหลายเ รื่ อ ง มีปัญหาเสียทรัพย์ โดยเฉพาะมีปัญหากับผู้ใหญ่ แต่ว่าตอนนี้ดาวพฤหัสที่เข้ามานอกจากผลจะดีในเ รื่ อ งการงาน ผลจะดีในเ รื่ อ งของการเงินด้วยแต่ด้วยความที่เป็นมหาจักรทุกอย่างก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ เป็นการลำบากฟันฝ่า ต่อเหนื่อยต้องต่อสู้ดิ้นรน ก็ถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นทั้งเ รื่ อ งการงานและเ รื่ อ งการเงิน อ่ า นแล้วดีมีโชค ขอให้แ ช ร์ด ว งเ ก็ บไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต มีเงินมีทองมากมายด้วยเทอญ สาธุ

 

ราศีมีน ผู้ที่เกิດระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-13 เม.ย. 

มีค ว า ม เ บื่ อหน้าติดขัด มีความไม่ลงตัวในชีวิตในช่วงก่อนหน้านี้มาเยอะมาก ตอนนี้ถือว่าเป็นราศีแห่งความก้าวหน้า เป็นราศีที่มีโชคในการเดินทาง หรือในเ รื่ อ งการศึกษาต่อ หรือมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนขั้นอะไรต่าง เหล่านี้ อ่ า นแล้วดีมีโชค ขอให้แ ช ร์ด ว งเ ก็ บไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต มีเงินมีทองมากมายด้วยเทอญ สาธุ

แนะนำวิธีการเสริม ด ว ง หมอช้างแนะนำว่า สิ่งสำคัญที่สุดนั้น ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งชะตาคุณธรรม ใครที่มีสิ่งที่ผิด นอกลู่นอกทาง คดโกง เวลาดาวด ว งนี้เข้ามาก็จะให้เราถูก ตั ดสินได้ แต่ถ้าเ กิ ດใครที่มั่นใจในความดีของตัวเองอยู่แล้ว หรือคนที่หมั่นขยันสวดมนต์ทำบุญอยู่เสมอ เมื่อด ว งดาวที่ดีเข้ามาช่วยเสริม ก็จะยิ่งส่งผลให้ชีวิตเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ขึ้นไปอีก”

“แนะนำเหมือนเช่นเคยว่า เตรียมตัวไปหาซื้อดอกดาวเรือง ซึ่งสีเหลืองเป็นสีตัวแทนดาวพฤหัส เพื่อไปไหว้บูชาพระที่บ้านตอนเช้ากันหรือสะดวกก็ตักบาตร ถวายสังฆทาน ทำบุญกับบุพการี พาพ่อแม่ไปไหว้พระทำบุญ หรือมอบเงินให้กับท่าน ถ้าสะดวกเพราะว่ามันเป็นวันที่ด ว งกำลังจะดี วันที่ด ว งดาวดีมีการเปลี่ยนຣาศี เราจะได้รับพลัง ได้รับสิ่งดี ไปด้วยกัน หรือถ้าจะจัดข อ งให้มากกว่านั้นก็คือผลไม้ตามเลขกำลังของดาวพฤหัสคือ 5 กับ 19 ก็จะทำให้โชคดีอย่างแน่นอน

ขอขอบพระคุณ : t h a irath, ห ม อช้าง ท ศ พ ร  ศรีตุลา

 

Loading...