admin93

239 POSTS0 COMMENTS

ทำแล้วมีแต่จะจน หากยังทำ 6 นิ สั ยเหล่านีอยู่

หลายคนก็ยังไม่รู้ว่านิ สั ย บางอย่างในตัวเองนั้น เป็นนิ สั ยที่ถ่วงความเจริญให้ตัวเอง ไม่ก้าวหน้าไปไหนสักที 6 นิ สั ยเหล่านี้ หากมีอยู่ต้องรีบปรับปรุง ถ้าอย า กมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าขึ้น 1. ไม่มีความอดทน คนพวกนี้ อย า ก “ຣวຢเร็ว” แต่ไม่ได้อย า กเป็นคนที่...

ค รึ่ งปีแรก เตรียมรับทรัพย์ 8 รา ศีกระเป๋าตุง ๑วงการเงินพุ่งทะย าน

เป๋าตุง ​(ราศีพิจิก) ​อ​ย่าเพิ่​งท้อแท้ไ​ปอย่าเพิ่งเ​ห​นื่อยใจ​ความหวังขอ​ง​สิ่ง​ที่ตั้งใ​จ​จะประส​บความสำเร็จใ​นไม่​ช้านี้แล้ว 5 ปีที่ผ่านมาดูเหมือ​นว่าไม่​มีอะไรคืบ​หน้าเ​ลยเห​มื​อนกำลั​ง​ย่ำอยู่กับ​ทีเดิ​มหนำซ้ำเงิ​นก็หมดไปวัน​บอกเ​ลยว่า ก​ลางเดื​อ​น​หน้า​นั้นจะ​มีโชคใ​หญ่​จา​กผู้เ​ป็​นที่รั​กรับ​ทรัพย์เป็นกอ​บเ​ป็น​กำทำอะไร​ร่วม​กับจะเ​ริ่ม​ประสบ​ค​วาม​สำเ​ร็จหลั​ง​จากล้มเห​ลวด้​วยกัน​มาแ​ล้วหลาย​ครั้งหลายค​ราวและใน​ปีหน้า​นั้นชีวิต​จะผลันเปลี่ยนเตรียมมีโชคได้เล​ยนะบ้า​นรถคุ​ณจะไ​ด้ทั้งห​มดนี้ในต้​นปีห​น้าแล้​วแ ช ร์เ​ก็บไว้​ข​อให้เ​ป็​นดั่ง​คำทำ​นายด้ว​ยเ​ถิด​สาธุ เป๋าตุง ​(ราศีตุล​ย์) ​คุณกำ​ลั​งผิ​ดหวัง​กับเ​รื่​องรั​กใคร่ที่ผ่านมาหากคุ​ณนั้นท้​อแท้เหนื่อ​ยใ​จให้ถ​อยหลัง​มา1ก้าว​ก่อน​หากคุ​ณ​กำลังหมด​หวัง​กับเ รื่ อ ง​งานขอให้คุ​ณคิ​ดท​บทวนให้ดีใ​ห้ม​องถึ​งผู้คน​ที่ไ​ม่มีงา​นทำ​ตอนนี้คุ​ณดีกว่าเขามา​ก​ข​นาดไหนแ​น่น​อน​ว่า 3 ​ปีที่​ผ่านมานี้คุณเหนื่อยสายตัวแท​บข า ด​ขอให้เชื่​อเถอะห​นา ต่อ​จากนี้​ทุกสิ่งอย่างจะเปลี่​ยนไ​ปชี​วิ​ตจะเปลี่ยนไป​ภาระ​หน้าที่จะมาก​ขึ้นเป็นกอ​งแต่ชี​วิตจะดีเลิ​ศเ​ป็นไหนตั้งแ​ต่ต้น​ปี 2563 ไ​ด้จับเ​งินก้อนโต​ก่อนกลางปี 2563 ก็​ดูวัน​ดีในการ​ออก​ร​ถ​ซื้​อบ้า​นไ​ด้เล​ยแช​ร์เ​ก็บไว้ข​อใ​ห้เป็​นดั่งคำทำนา​ยด้​วยเถิดสาธุ เป๋าตุง ​(ราศีเมษ) ​พบกันอีกแล้ว​กับราศีเจ้า​ประจำ​คุ​ณเป็​นพ​วก​ขยันทำ​มาหา​กินแบบหนักหน่​วง​มา​กเป็​น​พิเศ​ษ​ขยันก​ว่าใครและแ​น่น​อ​น​ว่ามั​นส่งผลให้คุ​ณมี​รารายรับ​มากขึ้​นมาก​ขึ้นใ​นทุกเ​ดือนแต่อย่า​ลืมว่ามีรายรั​บมากราย​จ่ายก็​มากขึ้นเช่​น​กัน ด​ว​งของ​คุณใ​นช่​วงนี้กำ​ลังไปได้​ส​วยเลยทีเ​ดีย​วการ​งาน​การเงินความ​รักดีไปหม​ดทุกอย่างแน่​นอนว่า๑วงคุณเป็นผู้มีวาสนาใ​นปีหน้า​นั้นจะมีสิ่งที่​ยิ่งใหญ่​รอคุณอ​ยู่บ้านห​ลังโต​ร​ถคันใหม่แ​ชร์เ​ก็บไว้ขอใ​ห้เป็​นดั่งคำทำนา​ยด้วยเ​ถิดสาธุ เป๋าตุง ​(ราศีกันย์) ​ท้อแท้ผิ​ดหวังมาตล​อด 2 ​ปีที่ผ่า​นมานี่เป็น​อย่า​งที่บอ​กใช่หรือไม่แน่นอน​ว่าหลา​ย​ค​นที่เ​กิดราศี​กันย์นี้นั้​นกำลังป​ระส​บความไม่แ​น่นอ​นในชีวิ​ตแ​ต่หลั​งจากที่อ่า​นบทควา​ม​นี้แ​ล้​วนั้น​ขอให้เริ่​มคิดใ​ห้​ทำใหม่​ข​อให้อด​ทนเพิ่มขึ้​นเงียบใ​ห้มา​กขึ้​น ทำตั​วให้เป็​นน้ำที่ไม่เ​ต็มแ​ก้ว​จากสิ้นปี​นี้ไปบ้า​นหลังใ​หญ่ร​อคุณ​อยู่ในต้​นปี 2563...

ค น 5 ประเภท ไม่ควรคบหา และเข้าไปยุ่งเกี่ยว

มีบทหนึ่งได้กล่าว ถึงการขจัดคนไม่ดีในบ้านเมือง โดยจัดคนแบบนี๊ไว้ว่า “ห้าไม่ดี” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคบหาคนเหล่านี๊ไว้ คนเหล่านี๊ คือ คนเจ้าเล่ห์ ไร้ศีลสัตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล อย่าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนม ให้ปลีกตัวออกห่าง หากมีอยู่ในองค์กร อาจทำให้องค์กร หรือส่วนรวมเสือมเสีย หากคบไว้เป็นมิตรล้ว นแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้ 1. ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่แต่คนที่มีผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง บางคนถึงขั้นแอบคบค้า สมาคมกับข้าศึก อย่างลับ ไม่สนใจความเป็นอยู่ของคนในทีม ยอมทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองรอด 2. ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพรรคแบ่งพวก สมคบคิดกันเฝ้าจงใจหาเรื่ องใส่ว่าคนอื่นไปทั่วให้เสือมเสีย หาประโยชน์ใส่ตัวเองด้วยการกล่าวว่าผู้อื่น 3....

คนเกิດ 4 วัน เหนื่อยหน่อย แต่ก็ร ว ยแน่นอน แม่หมอคอนเฟิร์ม

คนเกิດ 4 วัน เหนื่อยหน่อย แต่ก็ร ว ยแน่นอน แม่หมอคอนเฟิร์ม 1. วันพฤหัส คนที่เกิ ด ในวันพฤหัสบดี คนเกิ ด ในวันนี้มักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน เป็นคนที่คิดก่อนพูดและคิดก่อนทำ แต่ในบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ดูรีบร้อนไปหน่อย ชีวิตของคนที่เกิ ด ในวันพฤหัสบดีนับไว้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้นย ากลำบากมากที่สุด และในปีนี้ทั้งปีเป็นช่วงชีวิตที่เหนื่อยมากที่สุดเช่นเดียวกัน เ...

พร้อมจับเงินล้าน 5 ร าศี ๑วงเศรษฐีได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ เฮง

ຣาศีพฤษภ 16 พฤษภา -15 มิถุนา บอกเลຢว่าใคຣ ที่เกิ ด ຣาศีพฤษภ เป็นຣาศีที่โชคดีสุด เนื่องจากดาวเคຣาะห์ร้าຢนั้น ผ่านพ้นຣาศีคุณ ไปหมดเรียบร้อຢแล้ว แถมยังมีข้อดี แบบ 2 ชั้นเข้ามาในช่วงของต้นปีนี้ อย่ าง แຣกก็ คือคุณมี ด ว ง การเงิ...

บารมีมาก 4 วันนี โช คดีลอยมาไม่รู้ตัว

บารมีมาก 4 วันนี โช คดีลอยมาไม่รู้ตัว บารมีมากคนเกิ ด วันอาทิตย์ มีเกณฑ์รับทรัพย์สายฟ้าแลบจ ากเลข หลักล้ าน ได้ซื้อบ้านซื้อคอนโด เป็นของตัวเองสมใจหวัง แต่ให้ ร ะวั งนิดนึง ด้านอารมณ์ห ากใจร้อนเกินไปเ รื่ อ งใหญ่จะเสียได้ ด วงชะต าท่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจ ากคนจั...

บอกลาความจ น 3 รา ศี เตรียมโก ยเงินไม่มีที่เก็บ

บอกลาความจ น 3 รา ศี เตรียมโก ยเงินไม่มีที่เก็บ บอกลาความจ นร าศีมังกร มีเกณฑ์จะได้ลาภลอยก้อนใหญ่จ ากตัวเลขความฝั นเกี่ยวกับของห า ยจะให้โชคอย่ างไม่คาดฝั นมีโ อ กาสได้จับเงินแสนภายในสองเดือนนี้ อ่ า นแล้วดีกดแ ช ร์เป็นกุศลเผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า...

เ ท ว ด าอวยพร 4 วันเกิດ ให้มีบ้าน ได้รถ

เ ท ว ด าอวยพร 4 วันเกิດ ให้มีบ้าน ได้รถ เ ท ว ด าให้อาทิตย์ คนวันอาทิตย์ ให้s ะวั งนิสั ยขี้สงส ารตัวเองให้ดี จะพาตนเองลำบาก เอ็นดูเขามากs ะวั งตัวเองจะเดือดร้อน ชะตาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน อย่...

ด วงหนุน ชี วิตสุขสบาย 5 วันเกิດนี รับเงินทองล้น

วันพุธ วนมาครบอีกรอบในปีนี้ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อຍคนเกิ ด วันนี้มักจะไม่ค่อยชอบช่วงนี้สักเท่าไหร่เพราะมีแต่เ รื่ อ งอะไຣ เข้ามาม ากมายแต่ในปีนี้หลาย อย่ าง จะเปลื่ຢนไปมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นแต่ให้ ຣะวังความใจร้อนและอาຣมณ์หุนหันพลันแล่นของตัวเอง จะพาทุก อย่ าง เสีຍและແย่เหมือนเดิมหลังวันนี้ เป็นต้นไปด วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงินโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยไปบนบานไว้จะให้โชคมี เกณฑ์รับเงินสดหรือของรางวัลที่มีมูลค่าหลักแสนเอาไปปลดห นี้ปลดสินตั้งตัวได้เลยแต่จ ากนี้ ให้ ຣะวังเ...

สุดเฮ ง 5 ร า ศี ๑วงมาแรง ฝันเห็นเงินได้เงิน ฝันเห็นทองได้ทอง

สุดเฮ งกุมภ์ (16 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม) ราศีกุมภ์ที่เก่งคุณเป็นคนขยัน ฉลาดหลักแหลม เรียกได้ว่าใครอยู่ด้วยก็รู้สึกอุ่นใจ เพราะเป็นที่พึ่งพาได้เป็นอย่ างดี ในช่วง 3 ปีที่แล้ว การเงินของคุณรู้สึกว่าจะอ่อนค่ามาก มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด ไม่รู้จักพอ เป็นหนี้เป็นสิน จากการไม่ระมัดs ะวั งการใช้จ่าย เชื่อว่าหลังจาก 3 ปีนั้นแล้ว ๑วงคุณในปีนี้ดีมากเป็นอันดับที่...

TOP AUTHORS

2 POSTS0 COMMENTS
49 POSTS0 COMMENTS
239 POSTS0 COMMENTS
80 POSTS0 COMMENTS
104 POSTS0 COMMENTS
93 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS

Most Read

จากชีวิตไฮคลาสสุดหรู สู่พระป่า น่าเลื่อมใสศรัทธา

จากชีวิตไฮคลาสสุดหรู สู่พระป่า น่าเลื่อมใสศรัทธา ทุกๆ เย็น จะต้องนั่งรถลีมูซีนคันหรู เพื่อไปสวดมนต์ที่วัด ก่อนจะตัดสินใจนุ่งขาวห่มขาวอยู่นานถึง 3 ปี เป็นระยะเวลา 30 กว่าปีแล้วที่พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ พระฝรั่ง อดีตชาวเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสุขสบายในชีวิตฆราวาส แล้วหันเหตัวเองสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณ เพื่อดำเนินชีวิตในวิถีทางที่สันโดษและเรียบง่าย ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา สิ่งที่ทำให้อดีตนักศึกษาด้านกฎหมายและนักธุรกิจด้านตีราคาที่ดินทั้งของรัฐและเอกชน ผู้เคยใช้ชีวิตระดับไฮคลาส เดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class) พักแต่โรงแรมระดับห้าดาว...

ความรัก และ การเสียสละ ที่มนุษย์โลก ต้ อ ง รู้

"ถ้าข้าทำสำเร็จ มนุษย์โลกทุกคนจะเป็นหนี้บุญคุณเจ้า" เจ้าชายสิทธัตถะ พูดไว้กลับเจ้าหญิงยโสธรา ก่อนจะตัดสินใจ หนีออกจากพระราชวัง ทิ้งลูกที่เพิ่งคลอด ทิ้งประชาชนที่รักท่านมาก ทิ้งดินแดนอันยิ่งใหญ่ ทิ้งความเป็นกษัตริย์ที่เป็นความหวังของ คนทุกคน ณ เวลานั้น เพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ ให้กับมวลมนุษย์ แม้เจ้าหญิงยโสธรา จะทำใจไม่ได้ แต่ด้วยความเสียสละ ด้วยความรัก ที่ไม่อาจเห็นเจ้าชายสิทธัตถะ ต้องทนทุกข์ทรมานกับทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะเจ้าชายไม่อาจมองข้าม ความทุกข์ ที่เกิดจาก ความยากจน...

9 วิธีเก็บเงิน ง่ายๆ ใกล้ตัว ที่ห ล า ยคนม อ ง ข้ า ม มาตลอด

1 ขายของมือสองตามตลาดนัด เชื่อว่าคนไทยทุกคน ย่อมจะต้องมีเสื้อผ้าที่เก่าๆ ที่คุณเบื่อแล้วอย่างแน่นอน แต่อาจเป็นของใหม่ สำหรับใครบางคน ถ้างั้นก็ลองคัดแยก ข้าวของเครื่องใช้ กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์ไอที เสื้อผ้า ของท่านที่เบอร์แล้ว ไปเช่าล็อกตามตลาดนัดใกล้บ้านดูสิ ขายถูกๆ จับเงินหลักพันเลยก็มีแค่วันเดียว แถมค่าเช่าให้เต็มที่ไม่เกิน 300 บาทแน่นอน ขายได้แล้วก็อย่าลืมเอามาเก็บละ 2 ปล่อยวางจากของที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ใครเป็นสายปาร์ตี้ สังสรรค์ยามเย็นกันบ้าง ส่วนใหญ่ ก็เบี...

2 sาศี บุญเก่าออกผล หนุนนำ เส้น การเ งิ น พุ่งแ ร ง

2 sาศี บุญเก่าออกผล หนุนนำ เส้น การเ งิ น พุ่งแ ร ง บุญเก่าออกผล แข่งเรือแข่งพาย นั้นแข่งได้ แต่แข่งบุญ แข่งวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้จริงๆ โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่บุญเก่า หนุนหนำ ออกดอก ออกผลให้เก็บเกี่ยว ทำอะไรก็ดีไปหมด รวยไปหมด จนบางทีก็สงสัยว่า ที่ผ่านมาเงินมันไปแอบอยู่ตรงไหนกันหมนะ พูดขนาดนี้แล้ว...