ถวายน้ำ 1 แก้ว ได้อานิสงส์ มากกว่าการสร้างวิหาร

0
152

การทำบุญ ในรูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดไหว้พระทำบุญ การใส่บาตรในตอนเช้า การถวายสังฆทาน การช่วยเหลือผู่ที่ย ากไร้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีใน การสร้างบุญ สร้างคุณความดีที่ติดกับตัว ของเราไปตลอด

ถวายน้ำแ ค่ 1 แก้ว

แต่ทำไมบุญมากกว่าสร้างวิหารหลายเ รื่ อ งของการสร้างบุญที่อาจจะยังสับสนกันการสร้างบุญที่เกิดอานิสงส์มากนั้นไม่ใช่การใช้เงินมากแต่ด้วยอะไรย ายคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร่ำร ว ยอะไร แต่ก็ไม่เดือดร้อนอนาทรใจเพราะจิตนั้นอิ่ม จิตนั้นปิติทุกวันด้วยการถวายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาทุกวัน

ก่อนถวายน้ำย ายจะสงบจิตให้นิ่ง ในระดับที่ไม่มีเ รื่ อ งอื่นกวนใจ ไม่ส่าย ไม่แว่บไปแว่บมาอะไร ก่อนถวายน้ำย ายสมาทานศีล 5 ง่าย แต่ปักจิต ปักสัจจะเ ล ย แบบต่อให้จะไม่มีชีวิตก็จะไม่ละเมิด ไม่ล่าสัตว์ ไม่คดโกงเอาเปรียบ ไม่ยุ่งกับคนมีครอบครัว ไม่โกหกพูดเพ้อเจ้อ ไม่กินของมืนเมา ง่าย แต่ทรงพลัง และถวายน้ำพร้อมทำเจริญภาวนาพร้อมกันว่า

ขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพิจารณาน้ำสะอาดตรงหน้า ดังจิตที่ไม่ขุ่นมัว จิตที่สะอาด การบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝง ต่อจากนี้ทุกลมหายใจจะพิจารณาทุกอย่างด้วยสติ ทุกเ รื่ อ งเข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อน ด้วยความสะอาดแห่งจิตทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้

พร้อมกับให้อภัยทานกับทุกสิ่ง ทุกคน ทุกสรรพสัตว์ ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหน ขอจบขอสิ้นเวรกันไปเถิดการสร้างบุญแบ บนี้ครบทั้งทาน ศีล ภาวนา การให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียว ผลบุญย่อมมาก ย่อมส่งผลกับผู้สร้าง ผิดกับการสร้างวิหาร ที่หวังจะเอาชื่อตนเองติด

เพื่อประกาศบุญบารมี หรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจ ดังที่คนที่มีอำนาจชอบทำกัน หรือเอาเงินหลวง ของหลวง แรงง า นคนไปสร้าง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ บุญก็ได้ตามเหตุ ถ้าเหตุดี ถ้าเจตนาดีก็ได้มาก แต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลส ตามเจตนานั้น

และที่บอกว่าทำไมน้ำสะอาดแก้วเดียว ได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร เพราะการถวายน้ำถึงพร้อมมีการให้อภัยทาน อานิสงส์ของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่แ ค่ไหน เทียบไม่ได้เ ล ยกับการให้อภัยทาน รวมถึงธรรมทานด้วย แต่การสร้างวิหารทานด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยการสืบทอด ด้วยการยังประโยชน์แก่สาธุชน และผู้ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ ยังคงเป็นบุญใหญ่ และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำรุด ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ขอบุญรั กษ า

คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ

สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ

ข้าพเจ้าขอถวายน้ำใช้น้ำฉันนี้ แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณ ๙ ประการ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น 

(สองคนขึ้นไปเปลี่ยน เทมิ เป็น เทมะ)

การถวายน้ำสะอาดใส่แก้วที่สะอาดสวยงามถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ด้วยการถวายน้ำนั้นต่อหน้าพระพุทธรูปทุกวัน ให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวาย จะถวายเวลาใดก็ได้ทั้งนั้น อานิสงส์นั้นเป็นพลวปัจจัยให้การเวียนว่ายต า ยเกิดของเราต่อไปเพื่อทำบารมีนั้น จะสะดวกด้วยการไม่ข า ดแคลนน้ำในการดำรงชีวิตในขณะที่เราจะทำบารมีต่อไปค่ะ

ในขณะที่เราจะถวายน้ำนั้น เราจะต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยและกล่าวคำถวาย และอธิษฐานออกจากวัฏฏะ เสร็จแล้วก็จับแก้วด้วยมือทั้งสองเหมือนเดิม แล้วน้อมใจ น้อมกายถวายน้ำค่ะ ไม่ควรใช้มือเดียวถวายและไม่ควรทำตัวแข็งตรง ดังนั้นในใจของเราจะต้องน้อมถวายด้วยความศรัทธา กายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมค่ะ

แก้วที่ใส่นั้นควรจะเป็นแก้วน้ำขนาดปกติ เป็นแก้วอย่างดีสวยงาม และต้องซื้อมาใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนด้วย อย่าประหยัดค่ะ ควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ ไม่ควรใช้แก้วใบเล็ก ค่ะ และเมื่อแก้วนั้นเก่า หรือใช้นานแล้ว ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธ.ธรรมรักษ์ และ Postsod