ความรัก และ การเสียสละ ที่มนุษย์โลก ต้ อ ง รู้

0
140

“ถ้าข้าทำสำเร็จ มนุษย์โลกทุกคนจะเป็นหนี้บุญคุณเจ้า”

เจ้าชายสิทธัตถะ พูดไว้กลับเจ้าหญิงยโสธรา ก่อนจะตัดสินใจ หนีออกจากพระราชวัง ทิ้งลูกที่เพิ่งคลอด ทิ้งประชาชนที่รักท่านมาก ทิ้งดินแดนอันยิ่งใหญ่ ทิ้งความเป็นกษัตริย์ที่เป็นความหวังของ คนทุกคน ณ เวลานั้น เพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ ให้กับมวลมนุษย์

แม้เจ้าหญิงยโสธรา จะทำใจไม่ได้ แต่ด้วยความเสียสละ ด้วยความรัก ที่ไม่อาจเห็นเจ้าชายสิทธัตถะ ต้องทนทุกข์ทรมานกับทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะเจ้าชายไม่อาจมองข้าม ความทุกข์ ที่เกิดจาก ความยากจน ความเจ็บป่วย ความพลัดพราก ความ ต า ย ของทุกคนที่พบเห็น ท่านจึงยอมให้เจ้าชายหนีออกจากพระราชวังไป

เมื่อครั้งที่เจ้าหญิงยโสธรา ได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายใส่ชุดจีวรสีเหลือง (บวชเป็นพระ) เจ้าหญิงก็ใส่ชุดสีเหลืองด้วยทุกวัน

เมื่อครั้งที่เจ้าหญิงยโสธรา ได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายกินข้าวเพียงมือเดียวต่อวัน เจ้าหญิงก็กินข่าว มื้อเดียวต่อวัน เช่นเดียวกัน

เมื่อครั้งที่เจ้าหญิงยโสธรา ได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายนอนบนพื้นแข็งๆ เจ้าหญิงก็ลงจากเตียงมานอนพื้นแข็งๆ แม้จะอยู่ในปราสาทที่ยิ่งใหญ่

มนุษย์โลกทุกคน เป็นหนี้บุญคุณ “ความรัก” ของเจ้าหญิงยโสธรา ที่เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ….ที่สอนให้มนุษย์รู้จักใช้ชีวิต อย่างมีสติ มีเหตุ-มีผล ละทิ้งกิเลส จนนำไปสู่ หนทางดับทุกข์

Happy Valentine Day กับความรัก และการเสียสละ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยรู้จักครับ

จากซีรีย์เรื่อง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

เขียนโดน ภพพล ประทุมษา