อนุโมทนาบุญ พรศักดิ์ ส่องแสง ลาบวชในวั ย 60 ปี

อนุโมทนาบุญ พรศักดิ์ ส่องแสง ลาบวชในวั ย 60 ปี

“พรศักดิ์ ส่องแสง” วั ย 60 ปีเข้าสู่รสพระธรรมแบบเรียบง่าย เมื่อ17 ม.ค.64 ณ วัดพุทธมงคล อ.เมือง จ.ก าฬสินธุ์

กำหนดศึกษาพระธรรม 15 วัน โดยเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิ ต ของพระพรศักดิ์ เพื่อแสดงมุทิต าจิต

ง า นฉลองอายุวัฒนะมงคล 84 ปีหลวงปู่หนูอินทร์ วัดพุทธมงคล ซึ่งตนเองเป็นลูกศิษย์

และเป็นการอุปสมบทห มู่ 29รูป ก่อนเข้าสู่ร่มก าส าวพั สตร์

เรียกเสีຍงร่วมอนุโมทนา สาธุบุญ จากบรรดาแฟนเพลงอย่ างแ พ ร่หลาย เมื่อนายบุญเส า ร์ ประจันตะเสน

หรือ พรศักดิ์ ส่องแสง นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ วั ย 60 ปี เจ้าของเพลงลูกทุ่งฮิตในตำนาน มีเ มี ยlด็ก

ได้ประก าศลาบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิด าม ารด า ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า…

“มงคลสูงสุดของชีวิ ต คือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์ สาธุ ข้าพเจ้า นายบุญเส า ร์ ประจันตะเสน

มีความตั้งใจที่จะบ ร ร พช าในวันนี้ เพื่อทดแทนบุญคุณบิด าม า รด า จึงขอกราบลา ขอให้อ านิส งฆ์

และกุศลผลบุญของการบ ร ร พช าข้าพเจ้า แ ผ่ไพศ าลถึงทุ กท่านโดยถ้วนทั่วกันเทอญ”

พร้อมได้เผยภาพบรรย า กาศ พิธีอุปสมบทที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดพุทธมงคล

อำเภอเมือง จังหวัดก าฬสินธุ์ บรร ย ากาศเป็นไปอย่ างเรียบง่าย มีเพียงญ าติ และคนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมง า น

ขออนุโมทนาบุญ มงคลสูงสุดของชีวิ ต คือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์