ที มแพ ทย์ เดินเท้ า 2 กม. ช่ว ยคุณทว ด ติดเชื้ อส่ง รพ.

ทีมแพทย์  เดินเท้า 2 กม. ช่วยคุณทวด ติดเชื้อส่ง รพ.

ได้มีการเผยแพร่เ รื่ อ งราว ของทีมแพทย์ ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือคุณทวด วัย 98 ปี ส่ง รพ.ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เ รื่ อ งราวนี้ถูกโพสต์ โดยระบุข้อความพร้อมรูปภาพว่า

“ความหวัง” ต้องไม่สิ้นหวัง คณะแพทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี มหาวิทย าลัยมหิดล

ขอแสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของนักฉุกเฉินการแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ที่ได้เข้าช่วยเหลือคุณย ายวัย 98 ปี ที่ได้รับเชื้อ และมีคนภายในครอบครัวติดเชื้อ เหลือเพียงคุณย ายที่อาศัยในบ้านเพียงลำพัง ทำให้มีอาการหายใจเหนื่อຍหอบ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่สามารถเข้าถึงการรั กษ าได้ ให้ได้มีโอกาสจากความหวัง จากความพย าย ามในการเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของ “กู้ชีพนฤบดินทร์”

ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยการเดินเท้ากว่า 2 กิโลเมตร ทางเข้าเป็นบ่อกุ้งติดคันดิน ทำให้มีความย ากลำบากในการเข้ารับตัว เพื่อให้เข้ามาได้รับการรั กษ าที่โรงพย าบาลเป็นผลสำเร็จ ในขณะนี้คุณย ายได้รับการรั กษ าในโรงพย าบาลอย่างปลอดภัยแล้ว

เราพย าย ามเต็มที่ พย าย ามถึงที่สุด

ที่มาจาก https://bit.ly/3ybHidJ