5 ຮาศี ” สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค จากร้ า ยก็กลับกลายเป็นดี

1.ຮาศี เมถุน

ความต้องการที่จะ ทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ทำให้ความสนใจกระจัดกระจายไปกับหลาย สิ่ง ช่วงนี้จะมีการติดต่อทางจดหมายเพิ่มขึ้น มีการโทรศัพท์บ่อยขึ้น แต่ก็มีความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อส า รทางโทรศัพท์บ่อยด้วย เช่ น นัดแล้วไปสาย มีแนวโน้มของการหลบเลี่ยงหน้าที่ที่ต้องทำ

2.ຮาศี สิงห์

ช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ เพรา ะด ว งจันทร์ในຮาศีสิงห์ช่วยให้ทักษะด้านการบริหารจัดการดีขึ้นและกระหายที่จะทำอะไรบางอย่าง ผู้คนพร้อมที่จะคว้าเอาแนวคิดหรือ ข้อเสนอเพื่อทำบางอย่างหรือเพื่อจัดการบางอย่าง

3.ຮาศี ธนู

เมื่อด ว งจันทร์โ คจรเข้าสู่มุมที่มีพลังแข็งแกร่ง ผู้คนจะหูเบาได้ง่ายและมีแน วโน้มที่จะงมงาย ผู้คนจะตื่นเต้นกับจินตนาการของตนเอง และรีบแบ่งปันเ รื่ อ งเหล่านี้กับคนอื่น ห รือกล่าวได้ว่าพวกเขาถูกกระตุ้นด้ วยการมองโลกในแง่บวก

4.ຮาศี มังกร

ช่วงนี้เป็นช่วงที่การละเมิด กฎ กฎหมาย และข้อปฏิ บัติต่าง เกิดขึ้นน้อยที่ สุด กรณีที่มีการละเมิดกฎเกิดขึ้น จ ะมีอุปสร รคขัดขวางไม่ให้เกิดการละเมิด

5.ຮาศีกุมภ์

ຮาศีกุมภ์ทำ ให้ผู้คนไวต่อความรู้สึกและขี้กังวลม ากขึ้น พวกเขามีความต้องการอิสรภาพและ การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงอาจมีความต้องการการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งต่าง ที่เป็นอยู่ อย่างน้อย ที่สุดก็อย า ก